søndag 9. september 2012

Gladmelding fra uka som gikk


Den 5. september ble Borgen-saken tatt opp i Byutviklingskomiteen i Bydelsutvalget i Gamle Oslo.  Dette er en del av den offentlige høringsprosessen.

Først benyttet Jernbaneverket seg av "åpen halvtime" for å gi en presentasjon av Follobane-prosjektet og konsekvenser ved utbyggingen. 

Denne presentasjonen ble etterfulgt av svært krasse spørsmål og tilbakemeldinger, spesielt fra Rødt og Venstre sine representanter. Det gikk mye på JBV's udemokratiske arbeidsmetodikk og pressmetoder.

Saken gjaldt det offentlige ettersynet av hele saken; den samme som er til offentlig høring med svardato 17. september.  Her har Bydelsdirektøren kommet med en del kommentarer, men disse nevner ikke Borgen problematikken i det hele tatt. Det var Bydelsdirektørens innspill det skulle stemmes over, og som evt skulle vedtas eller komme med endringer / tillegg til.  I diskusjonene omkring dette dokumentet, ble det fremmet 3 konkrete dokumenter med kommentarer, forslag og spørsmål, henholdsvis fra Rødt, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og fra Arbeiderpartiet.

Rødt hadde kommet med en inngående problemanalyse og mange dybdekommentarer; 8 punkter der man også krevde Borgen bevart. Disse punktene ble vedtatt av et flertall i komiteen, mot FrP og Høyres stemmer.

Miljøpartiet kom med et konkret forslag til tillegg til Bydelsdirektørens 7 punkter.  Forslaget lyder: De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgingsprogram (KØP). Grunneiere, Plan og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på det mangfoldige kulturtilbudet i området. Borgen er kontinuitetsbæreren for en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  
Dette forslaget ble også vedtatt; mot to stemmer (FrP og Høyre).

I tillegg til dette kom arbeiderpartiets representant med 5 spørsmål som er svært kritiske til saksgangen i Follobaneprosessen, men som hovedsaklig handler om infrastrukturen og den manglende utredningen av en dyptunnell.

Dette betyr at Borgen definitivt har et flertall i byutviklingskomiteen bak seg. 

Det er vi veldig glade for!

Lenke til protokollen fra møtet.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar