lørdag 15. september 2012

Skriv innsigelse til forslag til reguleringsplan for Follobanen!

Noen har ytret ønske om en slags "mal" som kan brukes for å skrive en innsigelse til Jernbaneverket vedrørende forslag til reguleringsplan for Follobanen. Alle har lov å ytre seg, så hvis noen ofrer et par timer nå i helga på å å skrive brev om hvorfor Borgen bør få stå, så skal man ikke se bort fra at det har en virkning.

MERK: FRISTEN FOR INNSENDELSE AV MERKNADER ER 
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER.

Brevet skal sendes som e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Du vil da motta en epost som bekreftelse på at ditt brev er mottatt og registrert.

Du kan skrive brevet direkte inn i mailen, eller du kan skrive det som word.doc eller annet doc og legge det ved som attachment/vedlegg.

Det må fremgå klart og tydelig hvem du er (navn, adresse osv), men det trengs ingen håndskrevet underskrift.

Det er ingen formkrav til hvordan en høringsuttalelse skal se ut. Saksnummeret (201006489) og helst også dokumentnummeret (148) bør imidlertid med, slik at en er sikker på at uttalelsen blir registrert på riktig sak hos Plan- og bygningsetaten. I overskriften bør det fremgå at det dreier seg om Follobanen, og at det er snakk om et ”merknadsbrev”, ”merknader til” eller en ”høringsuttalelse til” planforslaget. Det er ikke nødvendig å henvise til punkter i planen, det holder med et helt vanlig brev.

For dem som øsnker å gå litt dypere til verks, finnes forslaget til reguleringsplan her.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/planer_og_foringer/plankunngjoringer/article232384-8060.html

Spesifikt om Borgen på side 115-119 
Du kan også prøve å søke på saksnummer hvis nødvendig. 201006489

om du ønsker å bruke protokollen fra bydelsutvalget der de støtter Borgen med en rekke punkter, så finner du den her

http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gamle%20oslo%20%28BGO%29/Internett%20%28BGO%29/Dokumenter/BU-m%C3%B8ter/2.%20halvdel/September/Godkjent%20protokoll%20bydelsutvalget%2013092012%281%29.pdf


Her følger en mal til brev:


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Deres ref: 201006489-148                                                                        Oslo, 17. september 2012


MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN


Så skriver du din merknad, om det gjelder Borgen, helse, miljø og sikkerhet i Gamlebyen under det årealnge arbeidet, eller medbestemmelsesrett – eller alle tre.med hilsen
Navn
adresse
tel


Kom igjen, gi din stemme til saken! 
Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar