onsdag 28. november 2012

Borgen presenteres i KOTE, et nytt, uavhengig tidsskrift om urbanisme, landskap og stedsutvikling.

Konflikten om hvorvidt Borgen skal bevares eller ei fremmer spørsmålet: «Er forståelsen og omsettingen av kulturbegrepet i Oslo for snever?» Det er på tide å følge internasjonale eksempler og gi rom for større variasjon i bybildet.

LES MER - KOTEsøndag 18. november 2012

Bydelsutvalget i Gamle Oslo mot riving av Borgen

Torsdag den 15. november var det møte i BU (bydelsutvalget i gamle Oslo). På sakslista stod behandling av av Jernbaneverkets søknad om rivningstillatelse for Borgen (Bispegata 12).

Resultat: Enstemmig vedtak mot riving av Borgen. Dessuten et krav om utredning av dyptunnelring for Oslo.

Her følger BU's vedtak:


1. Bydelsutvalget vil peke på at planer og trasevalg for Follobanen ikke er vedtatt, og vi kan ikke se at oppstart og tillatelse til riving på det nåværende tidspunkt er nødvendig og vil påvirke framdrift av en eventuell traseutbygging. Bydelsutvalget avviser forslag til søknad om riving av Borgen på nåværende tidspunkt og viser til vedtak i BU-sak 105/2012, 15.september.

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at tomten og bygget kan benyttes til midlertidige kulturformål i den utstrekning det er mulig frem til faktisk byggestart for Follobanen. I tidsrommet frem til riving kan bygget igjen brukes som et lavterskeltilbud for utøvende kunstnere.

3. Bydelsutvalget understreker viktigheten av et levende kunst- og kulturmiljø i bydelen. Når miljøet omkring Borgen er spredt pga tvangsflytting fra bygget er det ekstra viktig å sørge for at bydelen som helhet ikke mister de kreative kreftene for godt.

4. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring.

AP foreslo i tillegg følgende punkt, som også ble enstemmig vedtatt:

BU vil særlig fremheve at vi ikke har fått svar på hvilken måte det vil virke inn, at statsråd Marit Arnstad fremholder at det skal utredes 4 nye jernbanetunneler under Oslo, der et av alternativene skal være dyptunnel som ikke går innom Oslo S, men hvor det etableres ny sentrumsstasjon. Med dyptunnelalternativet vil trolig fremføringen av Follobanen gjennom Middelalderparken være unødvendig og bortkastet. HURRA! HURRA! HURRA! for Bydelsutvalget i Gamle Oslo!


Videre saksgang:

Vedtaket fra BU blir protokollført og sendes så tilbake til Oslo Plan og bygningsetat, som skal foreta den endelige behandlingen av rivningssøknaden. Men før de kan gjøre det må BUs vedtak innom Byutviklingskomitéen i Rådhuset, der alle bygninger av en viss bevaringsverdi skal opp til behandling. Det var der Borgen-saken var oppe den 10. oktober og hvor ingen, bortsett fra MDG, stemte for at Borgen skulle få stå en stund til. Forskjellen fra da til nå er at også Høyre og Fremskrittspartiet (som har flertall i Rådhuset) også har stemt for at Borgen skal få stå midlertidig. Så da gjenstår det å se hvor mye et enstemmig vedtak fra en bydel har å si for et vedtak i Rådhuset ...

Vi har fått vite at saken etter planen blir forsøkt tatt opp i Byutviklingskomitèen onsdag den 28.november . Deretter vil Plan og bygningsetaten fatte et vedtak, antakelig først i desember. 

På Rådhusets egne sider kan vi ennå ikke se hvorvidt det blir behandling av saken den 28. november eller senere.