torsdag 18. april 2013


Aksjonsgruppen Borgen Brenner mottok i går et brev fra de som har tatt over Borgen etter at vi kastet inn håndkledet. Det er en oppdatering på situasjonen for Borgen og de som nå bruker bygget.

De ønsket å få den publisert bredt. Gjengir den i sin helhet her på bloggen.

For den som ikke vet det, så har Borgen en egen facebook-side. Borgen brenner. Der er det også mulig å følge med.Oppdateringsbrev følger:BORGEN BRENNER FORTSATT!

Det har kanskje kommet Oslo-folket for øret at Borgen i Gamlebyen, det store murstenbygget med Aftenposten-logo som troner opp i Bispegata, det siste året har vært gjenstand for diskusjon. Huset har siden 1993 fungert som atelier og verksted for mange kjente og mindre kjente kunstnere m.fl. og er for Gamlebyen en viktig kulturarv, et kjent landemerke som også huser flaggermus på loftet som muligens står på rødelista for utrydningstruede arter.

Dette huset vil jernbaneverket og riksantikvaren rive, under påskudd av å bygge en jernbane som kanskje ikke skal legge seg over Borgen tomt likevel. Brukere av Borgen og Gamle Oslo bydelsutvalg ga sitt nei til riving. Da de ikke fikk stanset prosessen (Oslo Kommune og Plan- og Byggetaten har gitt rammetillatelse uten en eneste rimelig demokratisk saksgjennomgang) tok Boligaksjonen over stafettpinnen fredag 5. april.

Vi er en gruppe engasjert lokalungdom, engasjerte naboer og kunstnere, som ønsker bevaring av kulturhuset Borgen, en ærlig demokratisk prosess uten overkjøring av lokaldemokratiet. Kollektivet er på 30 mennesker som ønsker å sette fokus på Borgens kulturarv, den udemokratiske saksbehandling, generell bolignød i Oslo – samt å fremme lokale kunstneres arbeid på en ikke-kommersiell måte og å sette en stopper for snikriving av Borgen og snikgentrifisering av Gamlebyen.

Den siste uken har vi arrangert en kunstutstilling av kunststudenter, en stor kunstworkshop, folkekjøkken, klassisk konsert og en eksperimentell elektronikakonsert i tillegg til generelle oppussing og sikringsarbeid av huset, samt storopprydning og folkemøte med nabolaget. Vi er og vil fortsette å være en kreativ og aktiv gruppe som sørger for at Borgen lever.

Vårt kulturhus har blitt en stor sosial faktor i lokalmiljøet, da vi ivaretar sosialt neglisjerte grupper, som uetablerte kunstnere, bostedsløse lokalungdom, romfolk, samt et møtested for nabolaget og et fristed der ingen ønsker å tjene på andres tilstedeværelse, men heller gi rom for samarbeid, utveksling og løsningsorientering fremfor problematisering av stigmatiserte grupper. Borgen har blitt et fort mot sosial dumping og utpressing av et hardere og ytterligere kommersialiserende samfunn.

5. april flyttet siste leietaker ut. Huset var brannvesengodkjent til bruk for 100 mennesker, hadde fungerende brannvarslingsanlegg, vann og belysning. Huset var tomt og dørene sto åpne. Vi har ikke kommet her for å begå innbrudd, men for å ta huset i bruk, noe som er konstatert av politiet og ikke straffbart.

Mandag 8. april 2013 kl. 10 observerte vi 7 representanter fra Jernbaneverket på utsiden av gjerdet. Etterpå kom 3 ansatte fra brannvesenet. De ønsket befaring av sikkerheten og måtte etterpå konstatere at gruppen hadde brutt seg inn uten tillatelse av beboere gjennom forsering av døren og skjæring av sperring.

Vi har forklart at vi er kjent med brannsikkerhetsutfordringen som medfølger bruk av et stor hus og hvordan vi håndterer det. Huset har brannvarslingsanlegg og oppholdsrom rett ved siden av rømningsvei. Vi ønsket å invitere brannvesen på befaring. Det var veldig påfallende at de var bare interessert å samle bevis mot vår bruk av huset. De har ikke sjekket brannslokkere, branndører og vann i brannslangene. Brannvarslingsystemet tilrettelagt for 100 mennesker har de ikke engang tittet på. Vi var enig med brannvesen om at sikkerheten kan forbedres ved å flytte tilholdsstedet av samlede brukere nedover og avtalte en kontroll for faktiske gjennomføring dagen etterpå.

Som følge av brannsikkerhetsbefaring fra brannvesen og Jernbaneverket ble vår brannsikkerhet senket betraktelig. Vi ble konfrontert med at befaringsgruppen hadde brukt anledningen til å sabotere vår elektrisitet, som medførte svikt av brannvarslingsanlegg og ikke-belyste rømningsveier.

Branntilsynet har ikke varslet oss om medfølgende fare og kom heller ikke tilbake på befaring tirsdag 9. april for å se våre sikkerhetstiltak.

Onsdag 10 april samlet Norsk Gjenvinning (NG) alle deres containere rett utenfor utgangen. Noe som virker veldig intimiderende og sperrer brannvesenets tilgang. På ettermiddagen brøt NG åpent vanntilførselsbrønnen utenfor og ødela all tilgang til vann, samtidig som vi ble truet med bank om vi tok bilder.

Tvunget til å ta vare på vår egen sikkerhet reagerte vi straks med anskaffelse av brannslukkere, brannvarslere, nødbelysning til hele huset samt brannvakter, som gjør huset oversiktlig og i forsvarlig beboelig stand.

Nå har eieren igangsatt rettssak om midlertidig forføyning for å få oss kastet ut.

Det er andre gang på kort tid at boligaksjonen blir utsatt for sabotering av brannsikringen ifm. en midlertidig forføyning. Vi frykter det er en utkastelsetaktikk satt i system.

Vi mener at det er åpenbart klart at Jernbaneverket og NG systematisk saboterer vilkårene for å bo med god brannsikkerhet. Ikke for å sikre sin eiendom- og utviklingsinteresse (ikke igangsettelsestillatelse), men for å kreere et akutt argument for å kunne begjære midlertidig forføyning. EMK art. 8 tilsier at det er ikke lov å utsette privatlivets fred for fare for liv og helse, uansett om opphold er lovlig eller ulovlig. Kvaliteten av loven tilsier at flere sikkerhetstiltak gis umiddelbart. Loven er for å beskytte, ikke for å fjerne. Siden eieren har vist seg ikke ansvarlig, forventer vi bistand fra myndigheter for å sikre våre boforhold igjen.

Vi krever pålegg om umiddelbart gjenopprettelse av alle anlegg som har blitt sabotert og som har med brannsikkerhet å gjøre, dvs. vann, elektrisitet, brannvarslere, etc.

Først og fremst krever vi gjenopptakelse og demokratisk behandling for bevaring av Borgen. Vi ber Oslo bystyre og byutviklingskomite om å anerkjenne Borgen som verdi for lokalmiljøet i Gamlebyen, mer enn for en jernbane som kanskje ikke skal legges der og som fortjener en mer demokratisk gjennomgang der også Gamlebyens stemmer blir hørt – ikke bare riksantikvarens drømmer om siktlinje fra fjordbyen og jernbanens sikring av fremtidige utbyggingstomter.

Vi ber samferdselsministeren og jernbaneverket om å følge mer etiske retningslinjer og ikke overkjøre lokaldemokratiet i en bydel som er veldig utsatt for utbygging av høyhus og kontorer. Vi ber dem om ikke å kjøre mafiateknikker for å kaste ut folk eller snike inn en monoton kultur som resten av byen allerede har nok av, da dette betyr døden for både mangfold og kulturarv.

Vi ber også Oslos beboere om solidaritet og oppmerksomhet rundt hva som har hendt her. Vi lever i et demokrati og et demokrati tilsier at alle stemmer blir hørt – ikke at statlige institusjoner benytter seg av byråkratisk forvirring for å skyve igjennom sine ideer før de har forhørt seg om hva lokalmiljøet faktisk ønsker.

Borgen lever fortsatt, men Borgen brenner og vi ønsker å slukke brannen.mandag 8. april 2013

Okkupanter fra Boligaksjonen har flyttet inn i Borgen!


Det skjedde 7. april på dagen  og det er vi i aksjonsgruppa Borgen Brenner veldig veldig glade for!

For torsdag den 5. flyttet siste mann på fortet ut. Det vil si at Borgen var overlatt til seg selv og sin triste skjebne.

For ingenting har nyttet så langt i vår kamp for å redde bygget. I siste instans ble til og med klagen vår på rivningstillatelsen avvist. Grunn: man må enten være nabo eller en organisasjon eller stiftelse med organsisasjonsnummer og registrert medlemsmasse for å kunne klage. En løst sammensatt ad hoc-gruppe som arbeider for en enkeltsak har ingen påvirkningsmulighet, selv om man holder på lenge og iherdig og i form av både tilstedeværelse og skriftlige dokumenter er tydelige i det politiske og byråkratiske landskapet rundt saken. Det hjalp heller ikke med underskriftskampanjen.

Det hjelp heller ikke at vi faktisk hadde hele politikerkorpset i bydel gamle Oslo, fra ytterste venstre til ytterste høyre, med oss på å støtte Borgen og bruken av den til kunst og kultur, både i temporært og langsiktig perspektiv.
At de gjorde det var fantastisk!!!! Og at de var villige til både å høre, ta stilling og agere er noe de skal berømmes for. Takk!

Men så kom altså neste skritt i prosessen – det triste skrittet: Saken gikk videre til Rådhuset. Vi, i vår gode tro, hadde håp om at de respektive partiers kolleger der borte på andre siden av Akershus festning ville høre på sine egne fra lokalmiljøet, siden det er disse som bruker tid og krefter på å sette seg inn i saker som er av viktighet for Gamle Oslo. Det viste seg at slik var det overhodet ikke, og Borgen ble dermed krysset av på rivningskartet for våren 2013.

Så mye for lokaldemokratiet og for engasjement fra byens borgere i en sak som har med vår fremtidige by å gjøre (Borgen som del av det nye Bjørvika) og kunsten kår i den (Borgens innhold).

But it aint over till its over...

Nye genersjoner...

Borgen er igjen tatt i bruk.

Ta turen ned! Få deg en rundtur i de indre gemakker! Støtt opp om initiativet! Støtt opp om Borgen i byen!

Her finner du en artikkel fra Osloby om de nye beboerne.
tirsdag 15. januar 2013

Send klage til Oslo Plan og bygningsetat!!!!!!

Den 12. Desember 2012 var det møte i Byutviklingskomiteen i Rådhuset. Det gikk som forventet: Rivetillatelse ble gitt.

Dette skulle vært kommunisert for lengst, men det ble med et så tungt å kommunisere. Derfor ble det bare stille. Dere som har gått inn her på bloggen for å finne oppdateringer har sikkert klart å legge sammen to og to. 

Men nå altså: på nytt, et bittelite lys. 

Den 9. januar mottok vi brev fra Oslo plan- og bygg stemplet den 2. januar 2013. Det inneholdt den endelige rammetillatelsen for riving. Ikke noe lys i seg selv, men det fantes et punkt: Punkt 4 i en serie på fire spesifiserte krav som må oppfylles før JBV får sin igangsettelsestillatelse. 

Punkt 4 sier: Eventuelle klage(r) må være endelig behandlet. 

Det betyr i praksis at alle klager som eventuelt måtte komme Plan- og bygningsetaten i hende innen tre uker etter at brevet ble mottatt, skal behandles av Fylkesmannen før JBV kan rive. Som vi alle vet bruker Fylkesmannen tid på å behandle saker. Det betyr igjen at Borgen kanskje blir stående noen måneder til – som igjen kan bety at alt der som skjer på en helt annen front, nemlig fremtidig infrastruktur for hele jernbanenettet igjennom og under Oslo, kan være forandret. For akkurat på det feltet skjer det ganske mye for tiden. Avisene skriver om det, samferdselsministeren etterlyser en utredning for dyptunnelløsninger under Oslo, 40 ordførere fra Oslos nærregioner demonstrerte i oktober på stortinget for helhetlige løsninger som dekker fremtidens behov, 60 000 mennesker i Østfold protesterer på Follobanens trasé fordi de blir utestengt osv osv. 
Hvis det store bildet vedrørende infrastrukturen for jernbane igjennom Oslo forandrer seg i løpet av de kommende månedene, vil det kunne ha konsekvenser også for Borgen. Kanskje det ikke lenger finnes en grunn for å rive den? 

Vi oppfordrer derfor alle til å skrive en klage til Fylkesmannen. Kort eller lang, rett eller skeiv. Det viktige er at vi klager. 

Klagen sendes til: 

Plan- og bygningsetaten

Postboks 364 Sentrum

0102 Oslo 

Det står, som dere kan se på et av vedleggene at man har tre uker på seg fra brevet kom frem. Det betyr at fristen går til 30. Januar, men hvis man vil være på den helt sikre siden er det kanskje like greit å holde seg til tre uker fra brevets datopåskrift. Da blir fristen onsdag den 23. januar, altså om en ukes tid fra i dag.

Klagen må inneholde opplysninger om: 

– hvilket vedtak du klager på = saksnummer 201207529 – 10, ved saksbehandler Arvid Hofsøy 

– Årsaken til at du klager 

– Den eller de endringene som du ønsker.

– Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 

– Klagerens navn og adresse må oppgis 

– Klagen må undertegnes.

Forslag til innhold i klage, for den som trenger det.

Som begynnelse kan du evt si at du ber om at klagen gis oppsettende virkning til fylkesmannen har behandlet klagene. Det er dette punkt 4 sier noe om, men det kan jo påpekes likevel.

Videre kan du klage på at:

– Det faktisk er gitt rivningstillatelse før reguleringsplanen for Follobanen er vedtatt.

– Hvis det i reguleringsprosessen kommer endringer på trasevalg, så risikerer man å rive et svært solid bygg med stor bruksverdi helt uten grunn. 
Samfunnsøkonomisk og ressursmessig ville dette være en skandale. Å sette opp et tilsvarende bygg vil koste anslagsvis 200 millioner. I tillegg kommer rivingen av det eksisterende bygget som vil koste anslagsvis 50 millioner. En unødvendig riving vil være det samme som å kaste en kvart milliard kroner rett ut vinduet. Jernbaneverket er staten. Staten er oss. Pengene JBV bruker er samfunnsmidler, våre skattepenger. 

– Om JBV bygger follobanen for så å begynne med rundkjørselløsninger under jorden fordi Oslo S faktisk er sprengt for lengst, vil man ha brukt mange titalls milliarder kroner på en bane som ikke fungerer for fremtiden. 
Husker noen Mongstadskandalen? En Mong = en milliard. 
Follobaneskandalen kan bli En Arn(stad) = ti milliarder… 

– Det går også an å påpeke KOP, kulturoppfølgingsplanen for Bjørvika, som sier at det er ønskelig med midlertidig bruk av bygg i Bjørvika til kulturformål. Be om at Borgen kan fortsette å være brukshus og kulturhus for kunst, musikk og håndverk frem til endelige avgjørelser vedr. jernbanens infrastruktur for fremtidens osloregion er på plass i 2015 (se artikkellenke ovenfor) 

– Miljøbetraktning: Ressursmessig er dette en bruk- og kastmentalitet som ikke er gavnlig for noe. Borgen er et bygg som slik det står representerer store verdier, både kulturelt og historisk, og også kapitalmessig. 

Og til plan og bygg: ved å fragmentere sakene og ikke se de store linjene og sammenhengene så går Borgen og andre bygg dukken, kanskje uten grunn. Burde Oslo plan og bygg også være del av det nye samarbeidet mellom Ruter, Statens Vegvesen og jernbaneverket når det gjelder Oslos infrastrukturelle fremtid? En sak henger som oftest sammen med andre saker. Det kan være ødeleggende med nærsyn.Her følger alle saksdokumentene i brevet som bilder. Klikk på dem og få dem i forstørret form. eller dra dem ut på skrivebordet og se på dem i preview eller et annet program.