fredag 7. desember 2012

Noen kobler ut varmeovnene på Borgen


Etter å ha sikret Borgen mot kulderelaterte vannskader – dvs. satt varmeovner på viktige plasser tirsdag kveld, har noen koblet disse fra og latt dører stå oppe onsdag. Hvem har interresse av å gjøre sånt? (Det er bare to utenom Jernbaneverket som har nøkler til Borgen, og det er disse som passer på å holde knutepunktene for vannet over frysetemperatur.)
Er det Jernbaneverket som saboterer? Er det en måte å få viljen sin igjennom uten å ta hensyn
til de demokratiske veier Borgen Brenner prøver å oppnå resultater på? Vi vet ikke, men man gjør seg jo sine refleksjoner.
Er dette symptomatisk for en moral hvor man bruker den slags metoder for å nå mål som det ikke er dekning for? I såfall veldig foruroliggende.
Håper iallefall at det tar slutt, og at Borgen får være ifred til endelige avgjørelser er tatt.

MØTET I BYUTVIKLINGSKOMITEEN I RÅDHUSET ER UTSATT TIL ONSDAG DEN 12. DESEMBER 2012.
Sted: formannskapssalen Tid: kl. 16.00 
Møtet er åpent.


tirsdag 4. desember 2012

5.12.2012: Siste runde for Borgen i Rådhuset


Mandag den 3. desember var vi i ny deputasjon for Borgen på Rådhuset. Grunn: den 5. desember klokken 16 00 (åpent for alle) har Byutviklingskomiteen satt opp et ekstramøte der Borgens skjebne forsegles fra det holdet. Siden langt fra alle komitemedlemmene var på deputsjonen sendte vi også dette brevet i etterkant.

 
BORGEN – BISPEGATA 12

Oslo, den 03.12.2012

Til alle dere som sitter i Byutviklingskomiteen i Rådhuset og skal avgjøre Borgens skjebne førstkommende onsdag.

Siden kun Høyre, Arbeiderpartiet og MDG var på deputasjonen i dag vil vi gjerne si noe om igjen.

BU i gamle Oslo, befolkningens talerør, selveste lokaldemokratiet, går ENSTEMMIG og tverrpolitisk inn for at Borgen skal få stå en stund til, til man med sikkerhet vet at den må rives for at en eventuell Follobane skal bygges. (Se s. 34 i sakspapirene deres.)
De representerer de samme partiene som også sitter i denne komiteen, BUK, og som nå skal ta den endelige avgjørelsen vedr. riving eller ikke riving av Borgen.
Vi har et spørsmål:
Hvordan kan det ha seg at dere her i Rådhuset velger å la være å høre på deres egne kolleger - de som på lokalplan setter seg inn i saker på vegne av dere?
Vi vet at BU i gamle Oslo kun er en høringsinstans i saker, men ærlig talt.
Hvis alt vi gjør og jobber for som lekfolk skal passere igjennom et organ som ikke engang blir tatt alvorlig av sine egne på et høyere plan? Hva er vitsen med et lokaldemokrati? Da er jo hele denne prosessen bare tull og tøys?

I denne saken har Jernbaneverket bukten og begge endene. Og på oss virker det som om alle er redde for å sette seg opp mot dem. Hvorfor er det ingen av dere som faktisk har definisjonsmakt som våger å følge deres egne lokalpolitikere og sette spørsmålstegn ved måten denne saken blir behandlet på?

Det handler ikke om et ”enten Borgen eller Follobanen”. Det handler om at man må ta seg tid til å finne den beste løsningen, både for byliv i vår nye fjordby og for kollektivtrafikken.

40 ordførere reiste den 15. oktober kollektivt til Oslo og Stortinget for å be om en grundig utredning av fremtidens Intercity togtrafikk der tunnel under Oslo er en del av helheten. Samferdselsminister Arnstad har som kjent bedt Jernbaneverket om å utrede en dyptunnel-løsning som en av flere alternativer. Dette har Jernbaneverket ennå ikke gjort. I tillegg risikerer 60 000 beboere i Østfold å ikke få nyte godt av Follobanen slik den nå er planlagt, noe Kalager (Jernbaneverket) bekrefter. Behovet for samordning med resten av intercitytriangelet og avklaring av fremtidig godstrafikk er åpenbar.
Follobanen kommer til å koste flere titalls milliarder kroner.
Byggingen vil komme til å føre med seg støy og tungtrafikk for gamlebyens allerede hardt prøvede befolkning i årevis fremover.
Hva hvis alle disse milliardene sprøytes inn i en banebygging som vil vise seg unødvendig når det på sikt nå presser seg frem krav om å se helhetlig på jernbaneutbyggingen i Osloområdet fra flere enn oss i Gamle Oslo?

Borgen er en liten brikke i et mye større spill, og det er klart; det går muligens an å stoppe Jernbaneverket på et senere tidspunkt hvis det skulle være ønsket eller påkrevd. Men hvis dere på onsdag stemmer for at Borgen skal rives på grunn av at Jernbaneverket sier det må være slik for at en videre planlegging av noe som ikke engang er bestemt skal kunne fortsette, så vil Borgen ikke være der lenger når dette eventuelt skjer. Da har vi mistet den.

Vi fikk i dag beskjed om at mange av dere også kan ha drømmer og ideer om hvordan Bjørvika skal se ut i fremtiden, at det er vel og bra, men at det ikke har noe å gjøre med det dere bestemmer på onsdag. Slik vi ser det går det ikke an å frasi seg ansvaret for Borgens fremtid på den måten. For det er dere som sitter i byutviklingskomiteen som faktisk har all makt i denne saken. Det er dere det hviler på. Hvis dere velger å høre på Jernbaneverket, rives Borgen i januar, og som vi vet fra tidligere riverunder i Oslo er det for sent å angre i etterkant. Det er derfor vi prøver å fortelle dere hva den bygningen kan brukes til og hva bygget vil kunne være for fremtidens Bjørvika og Gamlebyen, – og for fremtidens byliv.

Partikollegene deres i bydel Oslo har alle bestemt seg. De støtter en utsettelse av riving av Borgen. Fortidsminneforeningen har ønsket Borgen bort, men de er i ferd med å begynne å se litt annerledes på det. Det kommer en artikkel i bladet om kort tid. Østbyen kommer også til å dekke saken i en omfattende reportasje denne uken.
Riksantikvaren og Jernbaneverket sier offentlig  at de er villige til å høre på politikerne og evt. gå de nye rundene som trengs – hvis politikerne vil det. Dere er politikerne. Det ansvaret kan dere ikke fraskrive dere.

Derfor ber vi dere om å ta denne saken alvorlig. Borgen er ikke et hvilket som helst bygg i et hvilket som helst område.
onsdag 28. november 2012

Borgen presenteres i KOTE, et nytt, uavhengig tidsskrift om urbanisme, landskap og stedsutvikling.

Konflikten om hvorvidt Borgen skal bevares eller ei fremmer spørsmålet: «Er forståelsen og omsettingen av kulturbegrepet i Oslo for snever?» Det er på tide å følge internasjonale eksempler og gi rom for større variasjon i bybildet.

LES MER - KOTEsøndag 18. november 2012

Bydelsutvalget i Gamle Oslo mot riving av Borgen

Torsdag den 15. november var det møte i BU (bydelsutvalget i gamle Oslo). På sakslista stod behandling av av Jernbaneverkets søknad om rivningstillatelse for Borgen (Bispegata 12).

Resultat: Enstemmig vedtak mot riving av Borgen. Dessuten et krav om utredning av dyptunnelring for Oslo.

Her følger BU's vedtak:


1. Bydelsutvalget vil peke på at planer og trasevalg for Follobanen ikke er vedtatt, og vi kan ikke se at oppstart og tillatelse til riving på det nåværende tidspunkt er nødvendig og vil påvirke framdrift av en eventuell traseutbygging. Bydelsutvalget avviser forslag til søknad om riving av Borgen på nåværende tidspunkt og viser til vedtak i BU-sak 105/2012, 15.september.

2. Rammetillatelser har en gyldighet på inntil tre år før det må sendes inn søknad om igangsettingstillatelse. Bydelsutvalget ber om at tomten og bygget kan benyttes til midlertidige kulturformål i den utstrekning det er mulig frem til faktisk byggestart for Follobanen. I tidsrommet frem til riving kan bygget igjen brukes som et lavterskeltilbud for utøvende kunstnere.

3. Bydelsutvalget understreker viktigheten av et levende kunst- og kulturmiljø i bydelen. Når miljøet omkring Borgen er spredt pga tvangsflytting fra bygget er det ekstra viktig å sørge for at bydelen som helhet ikke mister de kreative kreftene for godt.

4. Bydelsutvalget ber om at det settes som vilkår at tomten ikke vil benyttes til parkeringsplass eller skjemmende lagring.

AP foreslo i tillegg følgende punkt, som også ble enstemmig vedtatt:

BU vil særlig fremheve at vi ikke har fått svar på hvilken måte det vil virke inn, at statsråd Marit Arnstad fremholder at det skal utredes 4 nye jernbanetunneler under Oslo, der et av alternativene skal være dyptunnel som ikke går innom Oslo S, men hvor det etableres ny sentrumsstasjon. Med dyptunnelalternativet vil trolig fremføringen av Follobanen gjennom Middelalderparken være unødvendig og bortkastet. HURRA! HURRA! HURRA! for Bydelsutvalget i Gamle Oslo!


Videre saksgang:

Vedtaket fra BU blir protokollført og sendes så tilbake til Oslo Plan og bygningsetat, som skal foreta den endelige behandlingen av rivningssøknaden. Men før de kan gjøre det må BUs vedtak innom Byutviklingskomitéen i Rådhuset, der alle bygninger av en viss bevaringsverdi skal opp til behandling. Det var der Borgen-saken var oppe den 10. oktober og hvor ingen, bortsett fra MDG, stemte for at Borgen skulle få stå en stund til. Forskjellen fra da til nå er at også Høyre og Fremskrittspartiet (som har flertall i Rådhuset) også har stemt for at Borgen skal få stå midlertidig. Så da gjenstår det å se hvor mye et enstemmig vedtak fra en bydel har å si for et vedtak i Rådhuset ...

Vi har fått vite at saken etter planen blir forsøkt tatt opp i Byutviklingskomitèen onsdag den 28.november . Deretter vil Plan og bygningsetaten fatte et vedtak, antakelig først i desember. 

På Rådhusets egne sider kan vi ennå ikke se hvorvidt det blir behandling av saken den 28. november eller senere. 


fredag 26. oktober 2012

Siste kapittel i Borgen-føljetongen?

Det er en måned siden siste innlegg på Borgenbloggen . Her følger en oppdatering.

Den 1. oktober var Borgen brenner-gruppa på deputasjon i byutviklingskomitéen i Rådhuset og snakket varmt for Borgens fremtid – både med et temporært og et permanent perspektiv for øye. Det ble også skrevet brev til den nye kulturministeren og noen andre eksperter med definisjonsmakt (siste halmstrå, står fremdeles ubesvart).
Ti dager senere, den 10. oktober, ble saken tatt opp som hastesak i samme komité siden Jernbaneverkets rivningsplaner effektueres allerede i november. Til tross for forståelse for kunstnernes problemer med å finne produksjonslokaler, og at man kan se verdien av et bygg som Borgen i det nye Bjørvika, valgte byutviklingskommiteen å stole på Jernbaneverkets forsikringer om at det haster med å rive Borgen, at en utsettelse kan forsinke fremdriften for hele Follobanen. Ingen ser ut til å ta notis av at dette alternativet til reguleringsplan for en Follobane på langt nær er vedtatt enda, og at det finnes både alterntive traséer og innsigelser i omløp – fra mange fler enn borgenforkjemperne. Derfor var det bare MDG som stemte for at Borgen skulle få stå en stund til, i påvente av de endelige avgjørelser.

Å se og oppleve den labre interessen for Borgen blant de styrende politikerne i Rådhusets byutviklingskomité (på tross av bydelspolitikernes fulle støtte) var trist og demoraliserende. Borgen handler jo om byutviklingspolitikk, kunst og kulturpolitikk, samt oslohistorie, – nettopp slike tema vi trodde byens politikere ville være opptatt av. Men opp mot jernbane veier tydeligvis slikt småplukk null og niks. Desuten: Jernbaneverkets ord er lov, og skal derfor ikke diskuteres.

Det har tatt oss litt tid å komme til hektene igjen etter den lærdommen. Men det er ikke over før det er over, og den 24. oktober kom en kontrasterende melding fra et medlem av bystyret; Gülay Kutal (sv).

"Jeg fikk med hele bystyret i dag bak tiltakene om å finne erstatningslokaler og prøve å beholde hele Borgen-miljøet."http://gulay-kutal.blogspot.no/2012/10/bystyret-vil-redde-kunstermiljet-borgen.html 

Dette betyr vist at hele bystyret ønsker å ta vare på kunsterne som har vært del av Borgen-miljøet. Kjempegode nyheter for kunstnerne, og en viktig politisk forankring for byråden å ha med seg i forsøkene på å finne gode alternativer for dem. For oss i aksjonsgruppa betyr det, om ikke annet, at arbeidet vi har lagt ned har vært med på å skape en bredere bevissthet rundt kreative arbeideres vilkår i Oslo by.


Men Borgen... hjertebarnet ... som kunne blitt en solid hjørnesten i det fundamentet som skal danne byliv i Bjørvika... den får visst ikke stå, ikke en gang på lånt tid. Slik er det, men vi spør oss fremdeles i undring: Hvorfor er det så viktig for JBV å få denne bygningen av veien før det strengt tatt er nødvendig? Og like mye: Hvorfor har det, fra dag en, vært umulig å komme i dialog med dem? 

Foto: KvH

Foto: KvH

Foto: KvH 
Foto: KvH

Foto: KvH
Jernbaneverket har en etterhvert ganske fyldig cv på dårlig planlagt og utført arbeid. Hva hvis de river Borgen og det på sikt viser seg at Follobanen kommer på skinner et helt annet sted enn der den per i dag er planlagt? 

Og hvorfor er byråkratiet innen stat og kommune så uoversiktlig at det innimellom tar dager med bare for å finne frem til rett person? Og hvis du skriver brev, som du får beskjed om å gjøre: hvorfor tar det så lang tid før de svarer? Her skal det sies at det finnes noen hederlige unntak her og der, og dem skal vi takke for, for uten hadde Norge gått i stå. 
Og til sist: mediene: Hvorfor har ikke mediene, den fjerde statsmakt, villet ta tak i den demokratiske sidene av denne saken? Grave litt ekstra i disse bakenforliggende og uoversiktlige maktstrukturene i vårt demokrati? Gudene skal vite at vi har forsøkt å få dem interessert. Men de venter visst på dramatikk... 

Rivningssøknaden for Borgen er nå sendt fra Oslo Plan- og bygningsetat til bydelsutvalget i gamle Oslo. Den blir behandlet på neste møte den 13. desember. Slik vi forstår dette betyr det at JBV ikke kan begynne med sanering av bygget før den tid. Men i og med at de var i stand til å bedrive hærverk på eget bygg noen dager etter at de i Østlandssendingen erklærte at de ville vente på politikernes avgjørelser, så vet vi ikke helt hva vi kan vente oss fra den kanten. Ingen illusjoner.

Historien om Borgen - fra 1916 og frem til denne bloggposten kan du lese HER

Kristin
Foto: KvHUtsikten fra det 1000 m2 flate taket på Borgen kunne bli den ultimate siktlinje i alle retninger - for alle. Foto: KvH

tirsdag 25. september 2012

Jernbaneverket gjør hærverk på Borgen

I dag: Innbrudd og hærverk på dørene til kunstnere på Borgen foretatt av Jernbaneverket, selv om nøkler var tilgjengelig. Er dette svaret til Kulturbyråden i Oslo som i morges ble intervjuet på Østlandssendingen etter at han har bedt Jernbaneverket utsette igangsettelse av utkastelse og rivingsprosessen i påvente av den pågående politiske prosess.

Foto: Ernst Roger Aslaksen
 Politiet tar forklaring av Jernbaneverkets Trym Johansen (til høyre) og annen ansatt etter at de er blitt stilt til ansvar for å ha brutt seg inn og sparket opp dører i utleide lokaler med gyldig kontrakt til 31.12.2012 i kulturhuset Borgen i ettermiddag. Foto: Ernst Roger Aslaksen


Vi som jobber for at Borgen skal få eksistere er opprørt over Jernbaneverkets fremferd på Borgen kulturhus i dag. Jernbaneverkets ansatte har sparket inn dørene på mange av atelierene, og også vegger mellom rommene. For oss bygger denne oppførselen opp under vår oppfattelse av Jernbaneverket som arrogante og egenrådige som velger å overkjøre den politiske prosessen som nå pågår.
tirsdag 18. september 2012

BORGEN ER IKKE PLOMBERT

Klokken 11 i går, den 17. september 2012,  kom Jernbaneverket for å stenge Borgen.
Slik gikk det ikke.
En av leietakerne har vanlig leiekontrakt som varer frem til jul. Han ba dem gå veien om namsmannen. Det gjør de.
Dermed var det mulighet for andre å bli en stund til også, - mens man venter på namsmannen, og slik ble det.

Fra lokalpolitisk hold (de grønne og SV) er det sendt brev til Byrådet om at saken om Borgen må tas opp som hastesak. Det skjer i slutten av denne måneden.

Samtidig har vi hele bydelsutvalget i gamle Oslo bak oss.

Jernbaneverket sa på Østlandssendingen i går at de nå avventer svar fra politikerne i denne saken.

En ting å gjøre: Fortsette jobben med å vise både politikere og andre utenforstående at Borgen har livets rett. 

For burde ikke dette området kunne romme både middelalder og industrihistorie? Er det ikke også slik at gode byer har rom for alle typer bygningsmasse, at nytt og gammelt burde kunne eksistere side ved side? Er det ikke også slik at både det nye Bjørvika og det gamle Oslo trenger en levende arena for kunst/håndverk og kultur på alle plan, der det både produserers og vises?

Borgen kan være alt dette, den kan bli et flott og dynamisk kultursenter som binder den nye og den game bydelen sammen. – hvis den får stå.
Øystein Øyhus, sjuende far i huset på Borgen, sier det slik på  Østlandssendingen: "Har man først revet huset er det for seint. Da er det borte. I ettertid tror jeg man i så fall kommer til å tenke som man har gjort så mange ganger før her i byen, at man har gjort noe dumt - det vil si ; revet først og tenkt etterpå."

Se (eller les) innslag fra Østlandssendingen her :

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8325840


Øystein Øyhus.  Foto: Dragan Cubrilo/NRK

lørdag 15. september 2012

Skriv innsigelse til forslag til reguleringsplan for Follobanen!

Noen har ytret ønske om en slags "mal" som kan brukes for å skrive en innsigelse til Jernbaneverket vedrørende forslag til reguleringsplan for Follobanen. Alle har lov å ytre seg, så hvis noen ofrer et par timer nå i helga på å å skrive brev om hvorfor Borgen bør få stå, så skal man ikke se bort fra at det har en virkning.

MERK: FRISTEN FOR INNSENDELSE AV MERKNADER ER 
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER.

Brevet skal sendes som e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Du vil da motta en epost som bekreftelse på at ditt brev er mottatt og registrert.

Du kan skrive brevet direkte inn i mailen, eller du kan skrive det som word.doc eller annet doc og legge det ved som attachment/vedlegg.

Det må fremgå klart og tydelig hvem du er (navn, adresse osv), men det trengs ingen håndskrevet underskrift.

Det er ingen formkrav til hvordan en høringsuttalelse skal se ut. Saksnummeret (201006489) og helst også dokumentnummeret (148) bør imidlertid med, slik at en er sikker på at uttalelsen blir registrert på riktig sak hos Plan- og bygningsetaten. I overskriften bør det fremgå at det dreier seg om Follobanen, og at det er snakk om et ”merknadsbrev”, ”merknader til” eller en ”høringsuttalelse til” planforslaget. Det er ikke nødvendig å henvise til punkter i planen, det holder med et helt vanlig brev.

For dem som øsnker å gå litt dypere til verks, finnes forslaget til reguleringsplan her.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/planer_og_foringer/plankunngjoringer/article232384-8060.html

Spesifikt om Borgen på side 115-119 
Du kan også prøve å søke på saksnummer hvis nødvendig. 201006489

om du ønsker å bruke protokollen fra bydelsutvalget der de støtter Borgen med en rekke punkter, så finner du den her

http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gamle%20oslo%20%28BGO%29/Internett%20%28BGO%29/Dokumenter/BU-m%C3%B8ter/2.%20halvdel/September/Godkjent%20protokoll%20bydelsutvalget%2013092012%281%29.pdf


Her følger en mal til brev:


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Deres ref: 201006489-148                                                                        Oslo, 17. september 2012


MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN


Så skriver du din merknad, om det gjelder Borgen, helse, miljø og sikkerhet i Gamlebyen under det årealnge arbeidet, eller medbestemmelsesrett – eller alle tre.med hilsen
Navn
adresse
tel


Kom igjen, gi din stemme til saken! 
Lykke til!

fredag 14. september 2012

Bred politisk støtte til Borgen

Som allerede sagt: Både Byutviklingskommiteen og Bydelsutvalget i Gamle Oslo støtter bredt opp opp Borgen

I dag har det tikket inn enda et par gode nyheter.

Gülay Kutal fra SV har i dag sendt oss en mail der hun kan fortelle at hun har bedt kulturbyråd Hallstein Bjercke om å sende nytt brev til Jernbaneverket og be om forlengelse av fristen (som på papiret går ut i morgen). Han har lovet å gjøre det. Så får vi se om Jernbaneverket velger å høre etter.

Melding fra Harald A Nissen:
Nå har Miljøpartiet De Grønne sendt "Forslag om midlertidig forbud mot tiltak for Bispegata 12" til bystyret. Samtidig har vi stilt en del spørsmål til byråd Bård Folke Fredriksen rundt den videre prosessen med Borgen. Jeg tror ganske mange er oppgitt over Jernbaneverkets arroganse i denne saken enten de mener det er for sent eller ikke å redde Borgen.

Oppmuntrende :)Det er aldri for sent å snu!


Før vedtak er fattet, mens kritikken raser, og med et nærmest enstemmig Bydelsutvalg i Gamle Oslo mot seg, kjører Jernbaneverket sitt eget løp. Blottet for evne til å se flere verdier enn sine egne er de i ferd med å iverksette sine planer og forbereder utbyggingen av nytt dobbelspor fra Oslo S til Ski.

Alle er for at jernbanen skal utbygges, det er ikke det som er problemet. Problemet er at JBV fører alle berørte parter bak lyset, de opptrer arrogant og er tilsynelatende helt uinteressert i å lytte til fornuft. Om det gjelder å se på andre og kanskje langt mer hensiktsmessige forslag, eller om det gjelder å ta hensyn til lokalmiljøet i Gamlebyen.

Mandag 17/9 er siste frist for å uttale seg om deres høringsforslag, et forslag som mangler viktig informasjon om hvilke konsekvenser utbyggingen vil få for Gamlebyen og Oslo for øvrig. Det later til at Jernbaneverket ”regner med” å finne løsninger på trafikkavviklingen i byggeperioden, det er snakk om over tusen tunge lastebiler med masse pr. døgn som over en 2-3 års periode skal ut på E6 fra de ulike anleggsområdene.

Det eneste de sier noe om hva miljøkonsekvenser angår er støy. Spredningen av støv og gasser fra sprengningsarbeider i nærområdene vites det lite om. Det sies i alle fall ingenting om dette til lokalbefolkningen.

At våre barns skolevei skal trygges, se det kan de forsikre, men hvordan har de ennå ikke tatt seg bryet med å se nærmere på.

Dette er bare noen av de mange tvilsomme punktene i denne presentasjonen som ble vist på Gamlebyen skole 27/8. Av den kommer det tydelig frem at forarbeidet er langt fra ferdig. At Jernbaneverket tar for gitt at deres forslag vil bli vedtatt høsten 2013 er uhørt, at de starter forberedende arbeid som å rive Borgen allerede før jul i år er en skam og en skandale.

Kunstnerne, musikerne og håndverkerne som i tett på tjue år har hatt tilhold på Borgen flytter i disse dager maktesløse ut til diverse lager og går en usikker fremtid i møte. I mens jobber Aksjonsgruppa Borgen Brenner videre for å redde Borgen fra dens skjebne. Vi bevarer troen på at det ennå ikke er for sent å snu. Jernbaneverket har vist seg uvillige til å a samarbeide, de vil rett og slett ikke lytte. Nå er det på tide at Byrådet griper og stanser tømmingen av Borgen og gir Jernbaneverket beskjed om å vente til endelige vedtak er fattet.

Mandag 17/9 kl. 11 kommer JBV for å kaste alle eiendeler som ikke er tatt ut av huset innen da.
Vi oppfordrer alle som bryr seg om å stille opp mandag fra kl. 11 og utover dagen sor å vise støtte og sympati med Borgen og brukerne. Hjelp til å passe på at de ikke tar seg til rette og kaster folks eiendeler!
torsdag 13. september 2012

Hurra for Bydelsutvalget!

I dag var det møte i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Der var Karoline, Håvve og Kristin. Karoline la fram Borgensaken. Håvve la fram saken om hvordan JBV ignorerer medbestemmelsesretten til bydelens befolkning når de legger Follobaneplaner som kommer til å påvirke Gamlebyen i mange år fremover – uten å ta befolkningen med på råd. Den ene henger sammen med den andre.

Forrige uke var en god uke for Borgen i Byutviklingskommiteen.
I dag ballet det på seg i positiv retning. Litt som "julekvelden for unga".
Om det har noen virkning på JBVs adferd gjenstår å se...


Forrige uke:

MDG:
12. De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. 

Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. 

Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgings-programmet (KOP). Grunneierne, Plan- og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  

MDG forslag til nytt punkt 12 ble vedtatt mot 2 stemmer, H/ FrP

Rødt:
6. Follobanen må planlegges i et helhetlig perspektiv. Dette innebærer en vurdering av hele kapasiteten og infrastrukturen i Oslo-området inkludert Oslo S og dyptunnel/ jernbanering. Både person og godstrafikk må belyses. Et fremtidig jernbanenett må også sikre godstrafikk fra Sydhavna inkludert gods- og persontrafikk fra Follo/ Østbaneløp nordover. (Uten at disse må innom Oslo S). Hensyn til miljø og byutvikling må vurderes med langt større tyngde – og ikke bare som avbøtende tiltak. På denne bakgrunnen mener bydelsutvalget at: De varslete omreguleringer og økende sporanlegg gjennom bydelen kan ikke aksepteres; Planer for åpning av Alna og Hovinbekken må sikres, og omreguleringer fra grønt/parkområder må ikke finne sted; Planer for kulturhistorisk museum må ikke begrenses; «Borgen» - Bispegt. 12 - må ikke rives.

Rødts forslag til vedtak punkt 1 – 8 ble vedtatt mot 2 stemmer, H / FrP

Rødt hadde altså i alt 8 punkter som handler om medbestemmelse og Jernbaneverkets tvilsomme metoder.
Les dem i protokollen som du finner her


I dag var det altså møte i Bydelsutvalget. Rødt fremmet tre ekstrapunkter til protokollen, hvorav to ble nesten enstemmig vedtatt (- 1 stemme/H)


Bydelsutvalget i Gamle Oslo finner det helt unødvendig at Bispegata 12 (Borgen) har fått krav om rask fraflytting ifm. klargjøring til riving. Bydelsutvalget viser til sine egne øvrige merknader til Folloplanen og andres innsigelser og merknader. Å nedlegge en bygning for levende aktivitets- og kulturmiljø nå – med følge at tomten skal stå som et åpent sår ev brukt til parkering/utbyggingsområde i 1-2 år i påvente av ev. (p.t. ikke vedtatt) byggestart (planlagt tidligst i 2014) – fremstår som helt unødvendig. Vi kan ikke se at dette kan ha vesentlig betydning for realisering og framdrift av Follobaneprosjektets planer. Det vises også til at planprogram og omreguleringer p.t. er uavklart og ikke vedtatt.

Bydelsutvalget ber også om at berørte parter blir gitt anledning til reell medvirkning i arbeidet med planer og framdriftsplan. En forsert fraflytting og riving av Bispegata 12 vil i seg selv trekke oppmerksomheten bort fra en nødvendig plan- og medvirkningsprosess som grunnlag for å sikre Follobaneutbyggingen.


Siste utspill fra JernbaneverketI dag, den 13. september, var Rom og Jernbaneverket på befaring i Borgen.

Klar beskjed: Mandag den 17. sept klokken 11:00 er siste frist for leietakeres innlevering av nøkler.

Det som eventuelt måtte være igjen av folks eiendeler i bygget på dette tidspunkt, blir kastet.
onsdag 12. september 2012

Hvordan skapes en levende bydel?

Allerede i 2001 gjorde bystyret det klart hva slags bydel de ønsket at Bjørvika skulle være; pulserende og mangfoldig, med varierte kulturtilbud og attraktive møteplasser. Uten dette blir Bjørvika en ensidig, kjedelig og mislykket bydel. Dette krever mer enn politisk vilje, det krever at alle aktørene involvert i byutviklingen tar ansvar for mer enn bygninger og infrastruktur men også for hva og hvem det er som skal fylle bydelen med liv.

Derfor ble kulturoppfølgingsprogramet (KOP) etablert, for å sikre at kultur skulle tas vare på i planleggingen av utbyggingen, i henhold til bystyrets ønsker og vedtak. Bystyret har vedtatt at utbyggerne bør innpasse forskjellige kunstneriske uttrykk, og at historiske spor og elementer bør bevares og synliggjøres i bydelen. 

Kulturhuset Borgen er mye mer enn et bygg; leietagerne representerer et spekter av kulturvirksomheter som favner vidt og engasjerer bredt. Borgen er en motvekt til Bjørvikas ’finkultur’.

Kulturhuset Borgen har en svært viktig funksjon, både som kulturbærende og historiefortellende institusjon. Borgen bør bevares og videreutvikles, både for bydelens skyld og for å ta til etterretning vedtak og anbefalinger fra bystyret. Jeg har stor tro på at Jernbaneverkets planleggere kan finne et godt alternativ hvor både jernbanetekniske, historiske og kulturelle hensyn oppfylles.

Helene Gallis
Representant for Miljøpartiet de Grønne i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo

Innlegget er antatt av Aftenpostens debattsider og kommer på trykk snart.


Illustrasjonen er plukket fra FB-siden Borgen Brenner


Visjoner for Borgen i Bjørvika

Går det an å være realistisk og visjonær på samme tid? Vi som kjemper for at Borgen skal har et liv etter 15. september 2012 tror det går an. Det er også viktig å være i stand til å se potensiale der det finnes.
Borgen har potensiale. Det finnes mange gode grunner for at den bør innlemmes i det nye Bjørvika -  som i følge Fjordbyplanen av 2008 skal bli en mangfoldig bydel for fellesskapet.

  • Den kan fungere som et samlingspunkt for kreativ utfoldelse på mange plan, et rom for kunst og kultur, – som bindeledd mellom det nye Bjørvika og det gamle Oslo.
  • Den bør vernes om som kulturminne. Den representerer jernbanehistorie og industrihistorie, trekker opp sporene mellom middelalder og nåtid.
  • Den skaper en kontrast til den ensrettede arkitekturen som preger storparten av Bjørvikautbyggingen. Dynamiske og inkluderende byer består av nytt og gammelt i skjønn forening.
  • Borgen vil, når muren av boligbygg kommer opp på andre siden av vannspeilet, ha byens beste utsikt til middelalderparken, Bjørvika, Akershus festning og resten av byen. 

Borgen kan bli en viktig del av en kulturpark hvor flere fortellinger fra historien blir skrevet, lag på lag, side om side.

Eriksen+Skajaa arkitekter presenterte på vårt visjonsmøte en visuell visjon for Borgen.
I 2007 var noen andre arkitekter på banen: MPL Arkitektur AS. De presenterte en litt annen visjon, både visuelt og tekstuelt. 
Her presenterer vi begge.

2007:
"BORGEN MULTIKULTURSCENE", Bjørvika, Oslo. Idéprosjekt 2007
Polemisk illustrasjonprosjekt i diskusjonen om bjørvikaplanens faktiske innhold.
I media får man et inntrykk av at byplanlegging handler om gesimshøyder og byggebredder. Men byplanlegging handler som arkitektur i vel så stor grad om funksjon og innhold.
Dette prosjektet går inn og diskuterer en mulig bevaring og ombygging av "Borgen" til kulturscene. Bygget vil danne font i den planlagte Nyland alle, og sammen med operaen og det planlagte historiske museum i Middelalderparken kan det dannes en sterk kulturakse fra øst til vest i Bjørvika...


Les kronikken/visjonen som stod på trykk i Aftenposten 30.mars 2007
2012: 
Eriksen+Skajaa Arkitekter


tirsdag 11. september 2012

Visjonsmøte på Borgen den 10.09.2012

Et møte som trass i visjonsoverskriften også var preget av desperasjon. For det er bare fem dager til Borgen skal være tømt.

Velger å sitere Harald Nissen fra MDG, som avsluttet møtet med å si at det faktsik er håp i hengende snøre og at han har sett verre enn dette i sin historie som aksjonist og politiker.

Eriksen+Skajaa arkitekter delte sitt visuelle innspill/forslag til et fremtidig Borgen i Bjørvika, der Borgen er del av en historie som rommer både middelalder, industrihistorie og kultur.
En åpnende og inkluderende tanke for samhandling interessegruppene imellom. Sporene fra fordums dager kan tas i bruk, og de gamle jernbanevognene med sitt kulturelle opplevelsesinnhold kan skyves inn og ut av hallen i første etasje. Oppover i etasjene kan alle slags kunst-og kulturprodusenter holde til. Og på toppen av Borgen: Byens beste siktlinjer – i alle himmelretninger. Lenger borte langs vannspeilet ligger alle de flotte ruinene fra Middelalderen.

Visjon: Eriksen+Skajaa arkitekter. Klikk på bildet for større
NRK Østlandssendingen tirsdag 11.09.2012


Kort sak på morgennyhetene samt denne artikkelen.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8317763søndag 9. september 2012

Gladmelding fra uka som gikk


Den 5. september ble Borgen-saken tatt opp i Byutviklingskomiteen i Bydelsutvalget i Gamle Oslo.  Dette er en del av den offentlige høringsprosessen.

Først benyttet Jernbaneverket seg av "åpen halvtime" for å gi en presentasjon av Follobane-prosjektet og konsekvenser ved utbyggingen. 

Denne presentasjonen ble etterfulgt av svært krasse spørsmål og tilbakemeldinger, spesielt fra Rødt og Venstre sine representanter. Det gikk mye på JBV's udemokratiske arbeidsmetodikk og pressmetoder.

Saken gjaldt det offentlige ettersynet av hele saken; den samme som er til offentlig høring med svardato 17. september.  Her har Bydelsdirektøren kommet med en del kommentarer, men disse nevner ikke Borgen problematikken i det hele tatt. Det var Bydelsdirektørens innspill det skulle stemmes over, og som evt skulle vedtas eller komme med endringer / tillegg til.  I diskusjonene omkring dette dokumentet, ble det fremmet 3 konkrete dokumenter med kommentarer, forslag og spørsmål, henholdsvis fra Rødt, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og fra Arbeiderpartiet.

Rødt hadde kommet med en inngående problemanalyse og mange dybdekommentarer; 8 punkter der man også krevde Borgen bevart. Disse punktene ble vedtatt av et flertall i komiteen, mot FrP og Høyres stemmer.

Miljøpartiet kom med et konkret forslag til tillegg til Bydelsdirektørens 7 punkter.  Forslaget lyder: De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgingsprogram (KØP). Grunneiere, Plan og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på det mangfoldige kulturtilbudet i området. Borgen er kontinuitetsbæreren for en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  
Dette forslaget ble også vedtatt; mot to stemmer (FrP og Høyre).

I tillegg til dette kom arbeiderpartiets representant med 5 spørsmål som er svært kritiske til saksgangen i Follobaneprosessen, men som hovedsaklig handler om infrastrukturen og den manglende utredningen av en dyptunnell.

Dette betyr at Borgen definitivt har et flertall i byutviklingskomiteen bak seg. 

Det er vi veldig glade for!

Lenke til protokollen fra møtet.
Der Aftenposten lyser opp en ellers grå himmel

Skumma kultur på Radio Nova har publisert en sak om Borgen og byutvikling med utspring i Åpen dag-møtet vi hadde på Borgen den 26. saugust.

LES HELE SAKEN HER
søndag 2. september 2012

Lytt på radio! Borgen på Skumma kultur, Radio Nova


Marie Alming fra Radio Nova annonserer på Facebook:
I morgendagens sending av Skumma Kultur på Radio Nova (fm 99,3) blir det sending som i sin helhet er viet problematikken rundt Borgen, byutvikling og hvordan folk i større grad kan føle at de får bidra på dette aspektet i Oslo. Lytt mellom kl 9 og 10 på morgenen, eller hør reprise på radionova.no/programmer/skummakulturfredag 31. august 2012

Siktlinjer eller byliv


Til Bård Folke Fredriksen og Riksantikvaren.

I avisen den 30. august får man inntrykk av at Oslo kommune og Riksantikvaren er uenige i hva som er viktigst for Bjørvika: et godt og levende byliv eller siktlinjer.
Saken jeg refererer til handler om trær vs. busker i Bispekilen. 


Jeg tar fatt i uenigheten og trekker dere med noen meter opp fra den nye allmenningen, til Borgen i Middelalderparken.

Denne massive industribygningen har fungert som arena for et yrende kunst og kulturliv i tyve år. Ikke av det utadvendte slaget, for Borgen har først og femst vært et sted for kulturproduksjon (kunstnere, musikere og spesialhåndvekere) – for alle dem som velger å skape og være del av den underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et rikt kulturliv skal få blomstre. 

Den 15. september er det over og ut. Jernbaneverket flagger at bygget skal rives innen jul, tilsynelatende fordi Follobanen muligens skal bygges igjennom middelalderparken og Borgen er i veien.
Men ut fra svarbrevet vi fikk fra Jernbaneverket på vår forespørsel om temporær bruk av Borgen helt til byggestart, (der vi refererer til KOP, Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika) vet vi ikke lenger hva vi skal tro. Svaret er negativt, men svært unnvikende og ufullstendig. Det gir ikke noen ordentlig grunn for hvorfor det er slik hast med å rive. 

Siden Rikantikvaren er sterkt inne i bildet vedrørende Middelalderparken og har siktlinjene i fokus  lurer vi på om dette med at Borgen skal vekk kanskje dypest sett handler mer om siktlinjer enn jernbane. 
Brukes ny Follobane som vikarierende motiv for rivning fordi Jernbaneverket ikke behøver å ta kulturelle hensyn og fordi ingen med sunt vett kan være imot en ny Follobane? Om siktlinjene hersker det jo, som vi alle vet, ingen sterk konsensus. 

Så da er vi tilbake ved det yrende bylivet som Bjørvika er så avhengig av for å bli levende og tiltrekkende for oss mennesker.
I den sammenheng mener vi det er viktigere med både kulturliv og levende liv generelt enn siktlinjer, og at en åpen flate uten kveldsaktivitet mellom Gamlebyen og det nye Bjørvika vil kunne skape større angstrom enn herlighetsrom.

Kanskje det heller hadde vært en idé å la den smale Bispekilen få sine eiketrær helt ned mot vannet, og med en sprell levende Kulturborg av industriarkitekturkaliber tronende i bakgrunnen? Kongsbakken og Loallmenningen ligger jo like ved, store, åpne allmenninger begge to. 

Så vårt forslag er: Plant vakre eiketrær langs Bispekilen og behold Borgen som et utadvendt rom for kunst og kultur, et bindeledd mellom det gamle Oslo og det nye Bjørvika. 

Å la gammel industriell bygningsmasse huse selvgrodd kunst og kultur i områder under rivende utvikling er langt fra uprøvd. Det gir næring til omgivelsene. Derfor er vi sikre på at Borgen vil bidra til å generere liv i områdene.

Og for en hver pris: Ikke begynn i feil ende, altså med å rive et velfungerende kulturhus før alle planene for både Follobane og allmenninger er hundre prosent sikre og gjennomførbare! 

Kristin von Hirsch
aktiv i aksjonsgruppa Borgen Brenner

Publisert på Aftenpostens debattsider den 06.09.2012
onsdag 29. august 2012

Bølla med togbanen tar Borgen


På mandag kvelds informasjonsmøte i Gamlebyen skole viste Jernbaneverket seg som både arrogante og unnvikende i samtale med lokalbefolkningen. Den timelange presentasjonen av eget forslag til reguleringsplan for Follobanen (del Oslo indre øst), var svært mangelfull på flere områder. Den ga også inntrykk av at det er mange usikkerhetsmomenter i utredningen. Det eneste som likevel var sikkert er at Borgen må rives og at Jernbaneverket får det som de vil.

Det var til tider flaut å oppleve hvordan de hadde lagt opp sitt spill for å tåkelegge fremleggelsen med fagterminologi, uforståelige tall, uleselige kart og forklaringer med liten skrift. Enda flauere var det å se det dårlige oppmøtet, som møteleder og prosjektleder Svein Sørheim selv påpekte innledningsvis: ”Dette er bra, vi er omtrent jevnbyrdige” – med henblikk på at ’de’ var like mange som ’oss’. Jeg tillot meg å spørre om de var tilfreds med oppmøtet, les: deres evne til å nå Gamlebyens beboere, noe de mente at de var. I borettslaget der jeg bor har vi ikke mottatt invitasjon til dette møtet og heller ingen informasjon om hvordan utbyggingen vil påvirke miljøet og våre barns skolevei. Om dette hadde de heller ikke mye å si på møtet annet enn at de ”skal finne ut av det”. Vi har frist til 17/9 for å komme med innsigelser til reguleringsplanen, men på kritiske områder som helse og miljø i Gamlebyen vet vi ikke hva vi skal ha innsigelser mot, for den informasjonen kommer først lenge etter innsigelsesfristens utløp. Først når de starter arbeidet vi vil få vite hva det innebærer, og da er det for sent å si noe som helst. Som kontrast til denne unnfallenheten vedrørende utadrettet kommunikasjon med lokalbefolkningen når det gjelder store forandringer vil jeg tilføye at vi får lapper på døra når utbedring av sporområder skal utføres i nærområdene.

Det eneste Jernbaneverket fremsto som sikre på, er at de skal få det som de vil. Det betyr blant annet at Borgen skal rives, og at det må skje så snart som mulig. På spørsmål om hvorfor ikke Borgen kan stå og fortsatt fungere som kulturhus frem til endelige reguleringsvedtak er fattet, var svaret at "Vi eier Borgen og river den når vi vil." !?

I Aftenpostens Osloby den 16. august dannet Jernbaneverket en hellig treenighet med Riksantikvaren og Oslo Plan og bygningsetat der de viste et glansbilde av hvordan det blir i Middelalderparken når Follobanen er bygget. Det de presenterer som sannhet er et forslag som er lagt ut på høring. Frekke som de er trekker de Øyafestivalen inn som kulturalibi ved å gi dem tilbud om å utvide når alt står klart, etter 1-2-3 år med opphold borte fra Middelalderparken. Slik putter de ungdommen i lomma. Øyafestivalen og deres publikum burde vite at 150-200 osloband har utviklet seg på Borgen de siste 20 åra, blant dem DumDum Boys, Raga Rockers, Jokke og valentinerne og De Lillos. Derfor burde de være de første til å skrive under for bevaring av Borgen. Middelalderparken kunne også se på Borgen som en ressurs integrert i fremtidens park.

Om det viser seg i løpet av høsten, eller neste høst, at det blir slik som treenigheten foreslår og arbeidet starter i 2014, kan vi gå med på at Borgen er tapt. Men all den tid hvor det ennå hersker usikkerhet må det gå an for JBV å følge  KOP (Kulturoppfølgingsprogrammet for Bjørvika), som deres eget selskap, ROM eiendom, har vært med å utforme og skrevet under på. Essensen i KOP ligger i å utnytte eksisterende bygningsmasse til temporære kulturformål så lenge som mulig. Her har bølla med togbanen mulighet til å vise storsinn å la andre få  være med på leken en stund til.

Om vi får drifte Borgen temporært til byggestart i 2014, til høsten 2013, eller om det bare er ut året, kan vi ikke se hvordan det kan gjøre noen forskjell. Vi forstår ikke hvorfor det haster sånn med å rive et levende og historisk hus, særlig ikke ett som representerer sårt tiltrengte lokaler for kunstnere. Vi kan faktisk ikke forstå hvorfor ikke Borgen kan inkluderes i helheten og stå som en bauta over den nære fortid og kontemporære kulturhistorie. Med sin tyngde, sin historie og sine mange rom vil den berike mangfoldet i et område hvor oldtiden møter fremtiden. Bjørvika må ha plass til den nære fortiden og nåtiden også.

Håvve Fjell
Styremedlem i Borettslaget St. Halvardsgt. 1c
Aktiv i Aksjonsgruppa Borgen Brenner


Publisert på Aftenpostens debattsider den 04.09.2012.