tirsdag 25. september 2012

Jernbaneverket gjør hærverk på Borgen

I dag: Innbrudd og hærverk på dørene til kunstnere på Borgen foretatt av Jernbaneverket, selv om nøkler var tilgjengelig. Er dette svaret til Kulturbyråden i Oslo som i morges ble intervjuet på Østlandssendingen etter at han har bedt Jernbaneverket utsette igangsettelse av utkastelse og rivingsprosessen i påvente av den pågående politiske prosess.

Foto: Ernst Roger Aslaksen
 Politiet tar forklaring av Jernbaneverkets Trym Johansen (til høyre) og annen ansatt etter at de er blitt stilt til ansvar for å ha brutt seg inn og sparket opp dører i utleide lokaler med gyldig kontrakt til 31.12.2012 i kulturhuset Borgen i ettermiddag. Foto: Ernst Roger Aslaksen


Vi som jobber for at Borgen skal få eksistere er opprørt over Jernbaneverkets fremferd på Borgen kulturhus i dag. Jernbaneverkets ansatte har sparket inn dørene på mange av atelierene, og også vegger mellom rommene. For oss bygger denne oppførselen opp under vår oppfattelse av Jernbaneverket som arrogante og egenrådige som velger å overkjøre den politiske prosessen som nå pågår.
tirsdag 18. september 2012

BORGEN ER IKKE PLOMBERT

Klokken 11 i går, den 17. september 2012,  kom Jernbaneverket for å stenge Borgen.
Slik gikk det ikke.
En av leietakerne har vanlig leiekontrakt som varer frem til jul. Han ba dem gå veien om namsmannen. Det gjør de.
Dermed var det mulighet for andre å bli en stund til også, - mens man venter på namsmannen, og slik ble det.

Fra lokalpolitisk hold (de grønne og SV) er det sendt brev til Byrådet om at saken om Borgen må tas opp som hastesak. Det skjer i slutten av denne måneden.

Samtidig har vi hele bydelsutvalget i gamle Oslo bak oss.

Jernbaneverket sa på Østlandssendingen i går at de nå avventer svar fra politikerne i denne saken.

En ting å gjøre: Fortsette jobben med å vise både politikere og andre utenforstående at Borgen har livets rett. 

For burde ikke dette området kunne romme både middelalder og industrihistorie? Er det ikke også slik at gode byer har rom for alle typer bygningsmasse, at nytt og gammelt burde kunne eksistere side ved side? Er det ikke også slik at både det nye Bjørvika og det gamle Oslo trenger en levende arena for kunst/håndverk og kultur på alle plan, der det både produserers og vises?

Borgen kan være alt dette, den kan bli et flott og dynamisk kultursenter som binder den nye og den game bydelen sammen. – hvis den får stå.
Øystein Øyhus, sjuende far i huset på Borgen, sier det slik på  Østlandssendingen: "Har man først revet huset er det for seint. Da er det borte. I ettertid tror jeg man i så fall kommer til å tenke som man har gjort så mange ganger før her i byen, at man har gjort noe dumt - det vil si ; revet først og tenkt etterpå."

Se (eller les) innslag fra Østlandssendingen her :

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8325840


Øystein Øyhus.  Foto: Dragan Cubrilo/NRK

lørdag 15. september 2012

Skriv innsigelse til forslag til reguleringsplan for Follobanen!

Noen har ytret ønske om en slags "mal" som kan brukes for å skrive en innsigelse til Jernbaneverket vedrørende forslag til reguleringsplan for Follobanen. Alle har lov å ytre seg, så hvis noen ofrer et par timer nå i helga på å å skrive brev om hvorfor Borgen bør få stå, så skal man ikke se bort fra at det har en virkning.

MERK: FRISTEN FOR INNSENDELSE AV MERKNADER ER 
MANDAG DEN 17. SEPTEMBER.

Brevet skal sendes som e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Du vil da motta en epost som bekreftelse på at ditt brev er mottatt og registrert.

Du kan skrive brevet direkte inn i mailen, eller du kan skrive det som word.doc eller annet doc og legge det ved som attachment/vedlegg.

Det må fremgå klart og tydelig hvem du er (navn, adresse osv), men det trengs ingen håndskrevet underskrift.

Det er ingen formkrav til hvordan en høringsuttalelse skal se ut. Saksnummeret (201006489) og helst også dokumentnummeret (148) bør imidlertid med, slik at en er sikker på at uttalelsen blir registrert på riktig sak hos Plan- og bygningsetaten. I overskriften bør det fremgå at det dreier seg om Follobanen, og at det er snakk om et ”merknadsbrev”, ”merknader til” eller en ”høringsuttalelse til” planforslaget. Det er ikke nødvendig å henvise til punkter i planen, det holder med et helt vanlig brev.

For dem som øsnker å gå litt dypere til verks, finnes forslaget til reguleringsplan her.

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/planer_og_foringer/plankunngjoringer/article232384-8060.html

Spesifikt om Borgen på side 115-119 
Du kan også prøve å søke på saksnummer hvis nødvendig. 201006489

om du ønsker å bruke protokollen fra bydelsutvalget der de støtter Borgen med en rekke punkter, så finner du den her

http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gamle%20oslo%20%28BGO%29/Internett%20%28BGO%29/Dokumenter/BU-m%C3%B8ter/2.%20halvdel/September/Godkjent%20protokoll%20bydelsutvalget%2013092012%281%29.pdf


Her følger en mal til brev:


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Deres ref: 201006489-148                                                                        Oslo, 17. september 2012


MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN


Så skriver du din merknad, om det gjelder Borgen, helse, miljø og sikkerhet i Gamlebyen under det årealnge arbeidet, eller medbestemmelsesrett – eller alle tre.med hilsen
Navn
adresse
tel


Kom igjen, gi din stemme til saken! 
Lykke til!

fredag 14. september 2012

Bred politisk støtte til Borgen

Som allerede sagt: Både Byutviklingskommiteen og Bydelsutvalget i Gamle Oslo støtter bredt opp opp Borgen

I dag har det tikket inn enda et par gode nyheter.

Gülay Kutal fra SV har i dag sendt oss en mail der hun kan fortelle at hun har bedt kulturbyråd Hallstein Bjercke om å sende nytt brev til Jernbaneverket og be om forlengelse av fristen (som på papiret går ut i morgen). Han har lovet å gjøre det. Så får vi se om Jernbaneverket velger å høre etter.

Melding fra Harald A Nissen:
Nå har Miljøpartiet De Grønne sendt "Forslag om midlertidig forbud mot tiltak for Bispegata 12" til bystyret. Samtidig har vi stilt en del spørsmål til byråd Bård Folke Fredriksen rundt den videre prosessen med Borgen. Jeg tror ganske mange er oppgitt over Jernbaneverkets arroganse i denne saken enten de mener det er for sent eller ikke å redde Borgen.

Oppmuntrende :)Det er aldri for sent å snu!


Før vedtak er fattet, mens kritikken raser, og med et nærmest enstemmig Bydelsutvalg i Gamle Oslo mot seg, kjører Jernbaneverket sitt eget løp. Blottet for evne til å se flere verdier enn sine egne er de i ferd med å iverksette sine planer og forbereder utbyggingen av nytt dobbelspor fra Oslo S til Ski.

Alle er for at jernbanen skal utbygges, det er ikke det som er problemet. Problemet er at JBV fører alle berørte parter bak lyset, de opptrer arrogant og er tilsynelatende helt uinteressert i å lytte til fornuft. Om det gjelder å se på andre og kanskje langt mer hensiktsmessige forslag, eller om det gjelder å ta hensyn til lokalmiljøet i Gamlebyen.

Mandag 17/9 er siste frist for å uttale seg om deres høringsforslag, et forslag som mangler viktig informasjon om hvilke konsekvenser utbyggingen vil få for Gamlebyen og Oslo for øvrig. Det later til at Jernbaneverket ”regner med” å finne løsninger på trafikkavviklingen i byggeperioden, det er snakk om over tusen tunge lastebiler med masse pr. døgn som over en 2-3 års periode skal ut på E6 fra de ulike anleggsområdene.

Det eneste de sier noe om hva miljøkonsekvenser angår er støy. Spredningen av støv og gasser fra sprengningsarbeider i nærområdene vites det lite om. Det sies i alle fall ingenting om dette til lokalbefolkningen.

At våre barns skolevei skal trygges, se det kan de forsikre, men hvordan har de ennå ikke tatt seg bryet med å se nærmere på.

Dette er bare noen av de mange tvilsomme punktene i denne presentasjonen som ble vist på Gamlebyen skole 27/8. Av den kommer det tydelig frem at forarbeidet er langt fra ferdig. At Jernbaneverket tar for gitt at deres forslag vil bli vedtatt høsten 2013 er uhørt, at de starter forberedende arbeid som å rive Borgen allerede før jul i år er en skam og en skandale.

Kunstnerne, musikerne og håndverkerne som i tett på tjue år har hatt tilhold på Borgen flytter i disse dager maktesløse ut til diverse lager og går en usikker fremtid i møte. I mens jobber Aksjonsgruppa Borgen Brenner videre for å redde Borgen fra dens skjebne. Vi bevarer troen på at det ennå ikke er for sent å snu. Jernbaneverket har vist seg uvillige til å a samarbeide, de vil rett og slett ikke lytte. Nå er det på tide at Byrådet griper og stanser tømmingen av Borgen og gir Jernbaneverket beskjed om å vente til endelige vedtak er fattet.

Mandag 17/9 kl. 11 kommer JBV for å kaste alle eiendeler som ikke er tatt ut av huset innen da.
Vi oppfordrer alle som bryr seg om å stille opp mandag fra kl. 11 og utover dagen sor å vise støtte og sympati med Borgen og brukerne. Hjelp til å passe på at de ikke tar seg til rette og kaster folks eiendeler!
torsdag 13. september 2012

Hurra for Bydelsutvalget!

I dag var det møte i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Der var Karoline, Håvve og Kristin. Karoline la fram Borgensaken. Håvve la fram saken om hvordan JBV ignorerer medbestemmelsesretten til bydelens befolkning når de legger Follobaneplaner som kommer til å påvirke Gamlebyen i mange år fremover – uten å ta befolkningen med på råd. Den ene henger sammen med den andre.

Forrige uke var en god uke for Borgen i Byutviklingskommiteen.
I dag ballet det på seg i positiv retning. Litt som "julekvelden for unga".
Om det har noen virkning på JBVs adferd gjenstår å se...


Forrige uke:

MDG:
12. De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. 

Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. 

Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgings-programmet (KOP). Grunneierne, Plan- og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  

MDG forslag til nytt punkt 12 ble vedtatt mot 2 stemmer, H/ FrP

Rødt:
6. Follobanen må planlegges i et helhetlig perspektiv. Dette innebærer en vurdering av hele kapasiteten og infrastrukturen i Oslo-området inkludert Oslo S og dyptunnel/ jernbanering. Både person og godstrafikk må belyses. Et fremtidig jernbanenett må også sikre godstrafikk fra Sydhavna inkludert gods- og persontrafikk fra Follo/ Østbaneløp nordover. (Uten at disse må innom Oslo S). Hensyn til miljø og byutvikling må vurderes med langt større tyngde – og ikke bare som avbøtende tiltak. På denne bakgrunnen mener bydelsutvalget at: De varslete omreguleringer og økende sporanlegg gjennom bydelen kan ikke aksepteres; Planer for åpning av Alna og Hovinbekken må sikres, og omreguleringer fra grønt/parkområder må ikke finne sted; Planer for kulturhistorisk museum må ikke begrenses; «Borgen» - Bispegt. 12 - må ikke rives.

Rødts forslag til vedtak punkt 1 – 8 ble vedtatt mot 2 stemmer, H / FrP

Rødt hadde altså i alt 8 punkter som handler om medbestemmelse og Jernbaneverkets tvilsomme metoder.
Les dem i protokollen som du finner her


I dag var det altså møte i Bydelsutvalget. Rødt fremmet tre ekstrapunkter til protokollen, hvorav to ble nesten enstemmig vedtatt (- 1 stemme/H)


Bydelsutvalget i Gamle Oslo finner det helt unødvendig at Bispegata 12 (Borgen) har fått krav om rask fraflytting ifm. klargjøring til riving. Bydelsutvalget viser til sine egne øvrige merknader til Folloplanen og andres innsigelser og merknader. Å nedlegge en bygning for levende aktivitets- og kulturmiljø nå – med følge at tomten skal stå som et åpent sår ev brukt til parkering/utbyggingsområde i 1-2 år i påvente av ev. (p.t. ikke vedtatt) byggestart (planlagt tidligst i 2014) – fremstår som helt unødvendig. Vi kan ikke se at dette kan ha vesentlig betydning for realisering og framdrift av Follobaneprosjektets planer. Det vises også til at planprogram og omreguleringer p.t. er uavklart og ikke vedtatt.

Bydelsutvalget ber også om at berørte parter blir gitt anledning til reell medvirkning i arbeidet med planer og framdriftsplan. En forsert fraflytting og riving av Bispegata 12 vil i seg selv trekke oppmerksomheten bort fra en nødvendig plan- og medvirkningsprosess som grunnlag for å sikre Follobaneutbyggingen.


Siste utspill fra JernbaneverketI dag, den 13. september, var Rom og Jernbaneverket på befaring i Borgen.

Klar beskjed: Mandag den 17. sept klokken 11:00 er siste frist for leietakeres innlevering av nøkler.

Det som eventuelt måtte være igjen av folks eiendeler i bygget på dette tidspunkt, blir kastet.
onsdag 12. september 2012

Hvordan skapes en levende bydel?

Allerede i 2001 gjorde bystyret det klart hva slags bydel de ønsket at Bjørvika skulle være; pulserende og mangfoldig, med varierte kulturtilbud og attraktive møteplasser. Uten dette blir Bjørvika en ensidig, kjedelig og mislykket bydel. Dette krever mer enn politisk vilje, det krever at alle aktørene involvert i byutviklingen tar ansvar for mer enn bygninger og infrastruktur men også for hva og hvem det er som skal fylle bydelen med liv.

Derfor ble kulturoppfølgingsprogramet (KOP) etablert, for å sikre at kultur skulle tas vare på i planleggingen av utbyggingen, i henhold til bystyrets ønsker og vedtak. Bystyret har vedtatt at utbyggerne bør innpasse forskjellige kunstneriske uttrykk, og at historiske spor og elementer bør bevares og synliggjøres i bydelen. 

Kulturhuset Borgen er mye mer enn et bygg; leietagerne representerer et spekter av kulturvirksomheter som favner vidt og engasjerer bredt. Borgen er en motvekt til Bjørvikas ’finkultur’.

Kulturhuset Borgen har en svært viktig funksjon, både som kulturbærende og historiefortellende institusjon. Borgen bør bevares og videreutvikles, både for bydelens skyld og for å ta til etterretning vedtak og anbefalinger fra bystyret. Jeg har stor tro på at Jernbaneverkets planleggere kan finne et godt alternativ hvor både jernbanetekniske, historiske og kulturelle hensyn oppfylles.

Helene Gallis
Representant for Miljøpartiet de Grønne i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo

Innlegget er antatt av Aftenpostens debattsider og kommer på trykk snart.


Illustrasjonen er plukket fra FB-siden Borgen Brenner


Visjoner for Borgen i Bjørvika

Går det an å være realistisk og visjonær på samme tid? Vi som kjemper for at Borgen skal har et liv etter 15. september 2012 tror det går an. Det er også viktig å være i stand til å se potensiale der det finnes.
Borgen har potensiale. Det finnes mange gode grunner for at den bør innlemmes i det nye Bjørvika -  som i følge Fjordbyplanen av 2008 skal bli en mangfoldig bydel for fellesskapet.

  • Den kan fungere som et samlingspunkt for kreativ utfoldelse på mange plan, et rom for kunst og kultur, – som bindeledd mellom det nye Bjørvika og det gamle Oslo.
  • Den bør vernes om som kulturminne. Den representerer jernbanehistorie og industrihistorie, trekker opp sporene mellom middelalder og nåtid.
  • Den skaper en kontrast til den ensrettede arkitekturen som preger storparten av Bjørvikautbyggingen. Dynamiske og inkluderende byer består av nytt og gammelt i skjønn forening.
  • Borgen vil, når muren av boligbygg kommer opp på andre siden av vannspeilet, ha byens beste utsikt til middelalderparken, Bjørvika, Akershus festning og resten av byen. 

Borgen kan bli en viktig del av en kulturpark hvor flere fortellinger fra historien blir skrevet, lag på lag, side om side.

Eriksen+Skajaa arkitekter presenterte på vårt visjonsmøte en visuell visjon for Borgen.
I 2007 var noen andre arkitekter på banen: MPL Arkitektur AS. De presenterte en litt annen visjon, både visuelt og tekstuelt. 
Her presenterer vi begge.

2007:
"BORGEN MULTIKULTURSCENE", Bjørvika, Oslo. Idéprosjekt 2007
Polemisk illustrasjonprosjekt i diskusjonen om bjørvikaplanens faktiske innhold.
I media får man et inntrykk av at byplanlegging handler om gesimshøyder og byggebredder. Men byplanlegging handler som arkitektur i vel så stor grad om funksjon og innhold.
Dette prosjektet går inn og diskuterer en mulig bevaring og ombygging av "Borgen" til kulturscene. Bygget vil danne font i den planlagte Nyland alle, og sammen med operaen og det planlagte historiske museum i Middelalderparken kan det dannes en sterk kulturakse fra øst til vest i Bjørvika...


Les kronikken/visjonen som stod på trykk i Aftenposten 30.mars 2007
2012: 
Eriksen+Skajaa Arkitekter


tirsdag 11. september 2012

Visjonsmøte på Borgen den 10.09.2012

Et møte som trass i visjonsoverskriften også var preget av desperasjon. For det er bare fem dager til Borgen skal være tømt.

Velger å sitere Harald Nissen fra MDG, som avsluttet møtet med å si at det faktsik er håp i hengende snøre og at han har sett verre enn dette i sin historie som aksjonist og politiker.

Eriksen+Skajaa arkitekter delte sitt visuelle innspill/forslag til et fremtidig Borgen i Bjørvika, der Borgen er del av en historie som rommer både middelalder, industrihistorie og kultur.
En åpnende og inkluderende tanke for samhandling interessegruppene imellom. Sporene fra fordums dager kan tas i bruk, og de gamle jernbanevognene med sitt kulturelle opplevelsesinnhold kan skyves inn og ut av hallen i første etasje. Oppover i etasjene kan alle slags kunst-og kulturprodusenter holde til. Og på toppen av Borgen: Byens beste siktlinjer – i alle himmelretninger. Lenger borte langs vannspeilet ligger alle de flotte ruinene fra Middelalderen.

Visjon: Eriksen+Skajaa arkitekter. Klikk på bildet for større
NRK Østlandssendingen tirsdag 11.09.2012


Kort sak på morgennyhetene samt denne artikkelen.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8317763søndag 9. september 2012

Gladmelding fra uka som gikk


Den 5. september ble Borgen-saken tatt opp i Byutviklingskomiteen i Bydelsutvalget i Gamle Oslo.  Dette er en del av den offentlige høringsprosessen.

Først benyttet Jernbaneverket seg av "åpen halvtime" for å gi en presentasjon av Follobane-prosjektet og konsekvenser ved utbyggingen. 

Denne presentasjonen ble etterfulgt av svært krasse spørsmål og tilbakemeldinger, spesielt fra Rødt og Venstre sine representanter. Det gikk mye på JBV's udemokratiske arbeidsmetodikk og pressmetoder.

Saken gjaldt det offentlige ettersynet av hele saken; den samme som er til offentlig høring med svardato 17. september.  Her har Bydelsdirektøren kommet med en del kommentarer, men disse nevner ikke Borgen problematikken i det hele tatt. Det var Bydelsdirektørens innspill det skulle stemmes over, og som evt skulle vedtas eller komme med endringer / tillegg til.  I diskusjonene omkring dette dokumentet, ble det fremmet 3 konkrete dokumenter med kommentarer, forslag og spørsmål, henholdsvis fra Rødt, Miljøpartiet de Grønne (MDG) og fra Arbeiderpartiet.

Rødt hadde kommet med en inngående problemanalyse og mange dybdekommentarer; 8 punkter der man også krevde Borgen bevart. Disse punktene ble vedtatt av et flertall i komiteen, mot FrP og Høyres stemmer.

Miljøpartiet kom med et konkret forslag til tillegg til Bydelsdirektørens 7 punkter.  Forslaget lyder: De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgingsprogram (KØP). Grunneiere, Plan og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på det mangfoldige kulturtilbudet i området. Borgen er kontinuitetsbæreren for en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  
Dette forslaget ble også vedtatt; mot to stemmer (FrP og Høyre).

I tillegg til dette kom arbeiderpartiets representant med 5 spørsmål som er svært kritiske til saksgangen i Follobaneprosessen, men som hovedsaklig handler om infrastrukturen og den manglende utredningen av en dyptunnell.

Dette betyr at Borgen definitivt har et flertall i byutviklingskomiteen bak seg. 

Det er vi veldig glade for!

Lenke til protokollen fra møtet.
Der Aftenposten lyser opp en ellers grå himmel

Skumma kultur på Radio Nova har publisert en sak om Borgen og byutvikling med utspring i Åpen dag-møtet vi hadde på Borgen den 26. saugust.

LES HELE SAKEN HER
søndag 2. september 2012

Lytt på radio! Borgen på Skumma kultur, Radio Nova


Marie Alming fra Radio Nova annonserer på Facebook:
I morgendagens sending av Skumma Kultur på Radio Nova (fm 99,3) blir det sending som i sin helhet er viet problematikken rundt Borgen, byutvikling og hvordan folk i større grad kan føle at de får bidra på dette aspektet i Oslo. Lytt mellom kl 9 og 10 på morgenen, eller hør reprise på radionova.no/programmer/skummakultur