torsdag 13. september 2012

Hurra for Bydelsutvalget!

I dag var det møte i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Der var Karoline, Håvve og Kristin. Karoline la fram Borgensaken. Håvve la fram saken om hvordan JBV ignorerer medbestemmelsesretten til bydelens befolkning når de legger Follobaneplaner som kommer til å påvirke Gamlebyen i mange år fremover – uten å ta befolkningen med på råd. Den ene henger sammen med den andre.

Forrige uke var en god uke for Borgen i Byutviklingskommiteen.
I dag ballet det på seg i positiv retning. Litt som "julekvelden for unga".
Om det har noen virkning på JBVs adferd gjenstår å se...


Forrige uke:

MDG:
12. De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. 

Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. 

Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle Kulturoppfølgings-programmet (KOP). Grunneierne, Plan- og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene.  

MDG forslag til nytt punkt 12 ble vedtatt mot 2 stemmer, H/ FrP

Rødt:
6. Follobanen må planlegges i et helhetlig perspektiv. Dette innebærer en vurdering av hele kapasiteten og infrastrukturen i Oslo-området inkludert Oslo S og dyptunnel/ jernbanering. Både person og godstrafikk må belyses. Et fremtidig jernbanenett må også sikre godstrafikk fra Sydhavna inkludert gods- og persontrafikk fra Follo/ Østbaneløp nordover. (Uten at disse må innom Oslo S). Hensyn til miljø og byutvikling må vurderes med langt større tyngde – og ikke bare som avbøtende tiltak. På denne bakgrunnen mener bydelsutvalget at: De varslete omreguleringer og økende sporanlegg gjennom bydelen kan ikke aksepteres; Planer for åpning av Alna og Hovinbekken må sikres, og omreguleringer fra grønt/parkområder må ikke finne sted; Planer for kulturhistorisk museum må ikke begrenses; «Borgen» - Bispegt. 12 - må ikke rives.

Rødts forslag til vedtak punkt 1 – 8 ble vedtatt mot 2 stemmer, H / FrP

Rødt hadde altså i alt 8 punkter som handler om medbestemmelse og Jernbaneverkets tvilsomme metoder.
Les dem i protokollen som du finner her


I dag var det altså møte i Bydelsutvalget. Rødt fremmet tre ekstrapunkter til protokollen, hvorav to ble nesten enstemmig vedtatt (- 1 stemme/H)


Bydelsutvalget i Gamle Oslo finner det helt unødvendig at Bispegata 12 (Borgen) har fått krav om rask fraflytting ifm. klargjøring til riving. Bydelsutvalget viser til sine egne øvrige merknader til Folloplanen og andres innsigelser og merknader. Å nedlegge en bygning for levende aktivitets- og kulturmiljø nå – med følge at tomten skal stå som et åpent sår ev brukt til parkering/utbyggingsområde i 1-2 år i påvente av ev. (p.t. ikke vedtatt) byggestart (planlagt tidligst i 2014) – fremstår som helt unødvendig. Vi kan ikke se at dette kan ha vesentlig betydning for realisering og framdrift av Follobaneprosjektets planer. Det vises også til at planprogram og omreguleringer p.t. er uavklart og ikke vedtatt.

Bydelsutvalget ber også om at berørte parter blir gitt anledning til reell medvirkning i arbeidet med planer og framdriftsplan. En forsert fraflytting og riving av Bispegata 12 vil i seg selv trekke oppmerksomheten bort fra en nødvendig plan- og medvirkningsprosess som grunnlag for å sikre Follobaneutbyggingen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar