VÅR HØRINGSUTTALELSE


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Deres ref: 201006489-148                                                                        Oslo, 17. september 2012

MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN

Aksjonsgruppa «Borgen brenner» har følgende merknader til forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Oslo–Ski, Follobanen:

1.          Manglende utredning av «optimaliseringen av firersporet i klypen».
2.          Manglende brukermedvirkning i prosessen
3.          Manglende erstatning av lokaler til brukerne av Borgen fra Jernbaneverket, evt. andre offentlige instanser.
4.          Borgen som et verneverdig bygg som kulturminne
5.          Borgen som bindeledd mellom gamle oslo og nye bjørvika
6.          Underskriftskampanje

Vedlegg:
a.) Illustrasjon fra Eriksen Skajaa Arkitekter - Fremtidsvisjon for middelalderparken
b.) Reguleringsplan hvor Borgen står


1. Manglende utredning av «optimaliseringen av firersporet i klypen».

Vi reagerer sterkt på at Jernbaneverket, ved å hevde at fire spor i Klypen er ”en optimalisering av de to alternativene som er utredet i konsekvensutredningen” (JBVs planbeskrivelse, s. 38), har fått Samferdselsdepartementet til å godkjenne konsekvensutredningen for Follobanen uten at det valgte alternativet med fire spor i Klypen er blitt konsekvensutredet. Departementet bestemte 1. mars 2012 at alternativet med fire spor i Klypen skal velges, selv om ingen har fått uttale seg om dette alternativet før beslutningen ble tatt. Dette oppfatter vi som svært udemokratisk.

Vi forutsetter at planforslaget med fire spor i Klypen optimaliseres ytterligere slik at man unngår å rive kulturhuset Borgen, unngår å få et høydesprang sør i Klypen på over åtte meter mellom kulverttaket og vestre del av Middelalderparken, og sikrer at Alna kan åpnes på terreng også over Østfoldbanens utgående spor. Som det fremgår av Figur 95 (JBVs planbeskrivelse, s. 119) er det kun de to sporene for utgående Østfoldbane som direkte berører Borgen. Dersom disse to sporene (og de fem øvrige av de syv sporene ved Bispegata) skyves litt mot øst, samtidig som sporet for utgående Østfoldbane legges dypere sør i Klypen, vil man få en optimal løsning. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør man optimalisere alternativet ”fire spor i Klypen” ved kun å ha tre i spor i Klypen (slik som i konsekvensutredningen) og la utgående Østfoldbane gå under Minneparken og følge dagens trasé for Østfoldbanen videre sørover. Også inngående spor for Østfoldbanen kan eventuelt beholde dagens trasé, slik at det kun er sporene for Follobanen som må legges øst for Borgen.

I Bydelsutvalget Gamle Oslo torsdag 13.09.12 ble det vedtatt punkt 1:
«Hvorfor har alternativet med påkobling på eksisterende spor det siste stykket mot Oslo S aldri blitt fremsatt som et alternativ? Den løsningen er valgt for Gardermobanen og ny linje fra vest.»
Dette illustrerer at Jernbaneverket ikke har utredet tilstrekkelig alternativ for siste stykket mot Oslo S. Og som i vedtak punkt 4 illustrerer:
«Statsråd Arnstad har på spørsmål fra representant Håkon Haugli svart at det skal utredes 4 alternativer for ny tunnel under Oslo, hvorav et av dem skal være dyptunnel. Hvordan forholder JBV, Follobanekontoret seg til dette?».


2. Manglende brukermedvirkning i prosessen.

I Plan og bygningsloven, kapittel 5. «Medvirkning i planleggingen» § 5 -2 er det fremhevet viktigheten av at ulike grupper skal få muligheten til delta i utbyggingsprosjekter. I tilfelle Follobanen og konsekvensen av at denne skal bli ført over Borgen har brukerne på huset ikke opplevd å bli inndratt i prosessen eller informert i forkant av viktige avgjørelser. Vi forstår at dette også er et ansvar kommunen har.
«Grupper og interesser som ikke er istand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»
Vi har verken blitt informert om endringene ved Borgen eller mottatt begrunnelse for hvorfor utkastelsen skal skje før i siste liten.

Bydelsutvalgets vedtak punkt 27:
«Bydelsutvalget ber også om at berørte parter blir gitt anledning til reell medvirkning i arbeidet med planer og framdriftsplan. En forsert fraflytting og riving av Bispegata 12 vil i seg selv trekke oppmerksomheten bort fra en nødvendig plan- og medvirkningsprosess som grunnlag for å sikre Follobaneutbyggingen».

I tillegg kan det nevnes at nabovarsling for områder som grenser til utbyggingsområdet ikke har forekommet. Dette er brudd på saksbehandlingsloven.


3. Manglende erstatning av lokaler til brukerne av Borgen fra Jernbaneverket

I reguleringsplanen for Bjørvika 2003 ble det lovet at brukerne av Borgen skulle tilbys et erstatningslokale, dersom bygget skulle rives. Dette har ikke skjedd.
Også i bydelsutvalget Gamle Oslo ble dette lagt merke til og det ble gjort et vedtak for å endre dette i punkt 30.
«Dersom Bispegata 12 rives må leietakerne tilbys erstatningslokaler, i henhold til kulturoppfølgningsprogrammet som ble vedtatt av bystyret 27.08.2003 som et vedlegg til reguleringsplanen for Bjørvika».


4. Borgen som et verneverdig bygg som kulturminne

Vi henviser til den nåværende reguleringsplanen for Bjørvika vedtatt 2003 hvor står det at;

1. Av bygninger sør for Bispegata er det «bare Borgen som har en viss verneverdi», men i reguleringsplanen for Bjørvika forutsettes denne revet dersom den ikke kan tas i bruk ved utbygging av Kulturhistorisk museum.

2. Parkarealet opparbeides som uteoppholdsarealer og rekreasjonsarealer tilknyttet formidling av områdets historie.

Vi mener Borgens verneverdi som kulturminne bør vurderes på ny, da den opprinnelige planen med å etablere kulturhistorisk museum er lagt på is. Som beskrevet i reguleringsplanen fra 2003 HAR borgen verneverdi. Bygningen er en del av Norges industrihistorie - som blir tatt vare på i flere andre byer eksempelvis i Stavanger (Touscene) eller Drammen (Papirfabrikken). Det er et kulturminne for Jernbanehistorien som forener spor fra ulike tidsepoker. Den er i tillegg et sammensatt bygg med en spennende arkitektur. Første tre etasjer fra 1916, med to ekstra etasjer påbygd i 1955, med utvendig heissjakt i glass som forenende element. Dristig og flott.
Vi mener at en helhetlig historie vil styrke området. På dette stedet finnes fantastiske funn fra middelaldertiden og samtidig spennende spor fra industrialiseringen. Dette er en unik mulighet å forene disse i en enda mer spennende og kompleks minnepark. Parken kan bli som et palimpsest - hvor flere fortellinger fra historien blir skrevet lag på lag, side om side (se eksempelvis illustrasjon fra «Eriksen Skajaa Arkitekter» i vedlegg).
Vi ber om at plan- og bygningsetaten tar stilling til dette før landskapsplanen blir laget, da det er viktig å sikre de arealene som skal innlemmes i parken senere. Her har vi støtte fra bydelsutvalget i bydel gamle Oslo, punkt 17:

«Bydelsutvalget er positiv til at det skal lages en landskapsplan for Middelalderparken, men mener det er viktig å sikre arealene som skal innlemmes i parken i reguleringsplanen samt gjennomføringen av istandsettingen».


5. Borgen som bindeledd mellom gamle oslo og nye bjørvika

Borgens plassering mellom det gamle Oslo og det nye Bjørvika kan være et knutepunkt for den videre koblingen av to svært ulike områder. I et såpass stort parkområde er det dessuten viktig med aktiviteter som forsterker og opprettholder den menneskelige faktor, også utenom store arrangementer som Øyafestivalen og Middelalderfestivalen. Et såvidt stort område vil fort virke folketomt og goldt uten et stabilt aktivitetesnivå. Da det neppe vil bli bygget nye bygg i middelalderområdet er det desto viktigere å ta vare på det som er. I de siste tyve år har Borgen vist og bevist behovet og evnen til å drive et hus med kulturelle og håndverksmessige aktiviteter uten annen offentlig støtte enn å få disponere et bygg som er nedbetalt.
Se vedtak BU punkt 13:

«De framtidige linjedragene blir tilpasset slik at Borgen kan bevares. Dette kan gjøres ved at linjedragene forskyves noe eller at byggets fundament forsterkes slik at det kan ligge opp mot den nye skinneføringen. Jernbanebygget Borgen ligger i et geografisk og kulturelt knutepunkt mellom nye Bjørvikabyen og den historiske
Gamlebyen. Med industriell arkitektur skaper bygget en sammenheng mellom det moderne og historiske bymiljøet. Ikke minst representerer den mer en 20-årige virksomheten ved kulturhuset Borgen en viktig forutsetning for å kunne oppfylle
Kulturoppfølgings-programmet (KOP). Grunneierne, Plan- og bygningsetaten og utbyggerne har forpliktet seg til å ta vare på en viktig del av kulturscenen som har preget Oslo de siste tiårene».


5.  Underskriftskampanje

Per den 17. septembet har 1521 personer underskrevet kampanjen til Borgen Brenner, som ber om støtte for at huset skal stå og at: «Vi krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen og at tømming og riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført.»Med vennlig hilsen,
Aksjonsgruppa Borgen Brenner

Håvve Fjell
Kristin Von Hirsch
Pål Johnsen
Marcus Thommasen
Christian Gauss
Karoline BirkeliIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar